Statistik över gästhamnarna 2012

Fler övernattningar i de åländska gästhamnarna 2012

Antalet båtnätter 2012 ökade med dryg sex procent jämfört med 2011. I skärgården ökade båtnätterna med nästan tio procent och gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om nästan fem procent. Jämfört med 2011 ökade övernattningarna i 12 hamnar och minskade i sju hamnar.  År 2011 minskade antalet båtnätter med knappt en procent medan de 2010 ökade med två procent. En gästhamn har tillkommit i statistiken sedan ifjol.

Totala antalet båtnätter uppgick 2012 till nästan 32 000 varav drygt 9 900 eller 31 procent noterades i skärgårds¬ham¬narna och nästan 22 100 eller 69 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för nästan 69 procent av båtnätterna, svenskar för knappt 23 procent, tyskar för närmare fem procent, norska och danska besökare för ungefär en procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt drygt 62 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut¬nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2012 till 3,3 personer, vilket är aningen fler än 2011 då siffran uppskattades till 3,2 personer. Antalet övernattningar i små¬båtsham¬nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 106 000 år 2012.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssä¬song¬en är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt-ningarna ägde drygt 74 procent rum i juli. I juni noterades drygt 13 procent av övernattningarna och i augusti drygt 11 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad:  30 oktober 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)