Statistik över gästhamnarna 2013

Övernattningarna minskade i de åländska gästhamnarna 2013

Antalet båtnätter 2013 minskade med dryg sex procent jämfört med 2012. I skärgården minskade båtnätterna med nästan sju procent och gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om sex procent. Jämfört med 2012 ökade övernattningarna i 7 hamnar och minskade i 14 hamnar.  År 2012 ökade antalet båtnätter med drygt sex procent medan de 2011 minskade med knappt en procent.

Totala antalet båtnätter uppgick 2013 till nästan 30 000 varav drygt 9 200 eller nästan 31 procent noterades i skärgårdshamnarna och nästan 20 800 eller drygt 69 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för drygt 66 procent av båtnätterna, svenskar för drygt 25 procent, tyskar för lite mer än fyra procent, norska och danska besökare för ungefär en procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt drygt 55 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut¬nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2013 till 3,2 personer, vilket är aningen färre än 2012 då siffran uppskattades till 3,3 personer. Antalet övernattningar i småbåtshamnar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 97 000 år 2013.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssäsongen är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernattningarna ägde knappt 70 procent rum i juli. I juni noterades drygt 17 procent av övernattningarna och i augusti drygt 12 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Beskrivning av statistiken

Statistiken över småbåtshamnarna omfattar 21 gäst- och besökshamnar där betalning har upp-burits. Besöken i hamnarna räknas i båtnätter, eftersom avgifterna betalas per båt och natt. Om t.ex fem båtar stannar två nätter redovisas det som tio båtnätter. Uppgifterna om hemland är delvis uppskattade.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 11 november 2013

Frågor om gästhamnsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)