Statistik över gästhamnarna 2014

Övernattningarna minskade i de åländska gästhamnarna 2014

Antalet båtnätter 2014 minskade med knappt en procent jämfört med 2013. I skärgården ökade båtnätterna med drygt två procent medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om drygt två procent. Jämfört med 2013 ökade övernattningarna i sex hamnar och minskade i 15 hamnar.  År 2013 minskade antalet båtnätter med drygt sex procent medan de 2012 ökade med drygt sex procent. År 2012 är det år som haft högsta antalet båtnätter under den senaste tio årsperioden, knappt 32 000.

 

Totala antalet båtnätter uppgick 2014 till nästan 29 800 varav drygt 9 400 eller knappt 32 procent noterades i skärgårds­ham­narna och lite mer än 20 300 eller drygt 68 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för 67 procent av båtnätterna, svenskar för drygt 25 procent, tyskar för knappt fem procent, norska och danska besökare för ungefär en halv procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

 

I juli utnyttjades i genomsnitt drygt 55 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut­nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

 

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2014 till 3,2 personer, vilket är samma som 2013. Antalet övernattningar i små­båtsham­nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 95 700 år 2014.

 

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssä­song­en är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt­ningarna ägde knappt 74 procent rum i juli. I juni noterades drygt 13 procent av övernattningarna och i augusti knappt 12 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

 

Hela publikationen kan du läsa här.

 

Publicerad: 12 november 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)