Statistik över gästhamnarna 2015

Antalet båtnätter i gästhamnarna fortsätter sjunka

Antalet båtnätter 2015 minskade med nästan sju procent jämfört med 2014. I skärgården minskade båtnätterna med drygt tio procent medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om drygt fem procent. Jämfört med 2014 ökade övernattningarna i sex hamnar och minskade i 15 hamnar.  År 2014 minskade antalet båtnätter med knappt en procent, år 2013 var minskningen drygt sex procent. Fortfarande är 2012 det år som haft högsta antalet båtnätter under de senaste tio åren, knappt 32 000.

Totala antalet båtnätter uppgick 2015 till drygt 27 700 varav nästan 8 500 eller knappt 31 procent noterades i skärgårdshamnarna och knappt 19 300 eller närmare 70 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för ungefär 70 procent av båtnätterna, svenskar för knappt 23 procent, tyskar för drygt tre procent, norska och danska besökare för mellan en halv och en procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt knappt 50 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut¬nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2015 till 3,3 personer, vilket är en aning fler än 2014. Antalet övernattningar i småbåtshamnar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till nästan 90 300 år 2015.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssäsongen är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt¬ningarna ägde drygt 71 procent rum i juli. I juni noterades drygt 14 procent av övernattningarna och i augusti drygt 13 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Beskrivning av statistiken
Statistiken över småbåtshamnarna omfattar 21 gäst- och besökshamnar där betalning har upp-burits. Besöken i hamnarna räknas i båtnätter, eftersom avgifterna betalas per båt och natt. Om t.ex fem båtar stannar två nätter redovisas det som tio båtnätter. Uppgifterna om hemland är delvis uppskattade.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 10 november 2015 Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)