Statistik över gästhamnarna 2016

Båtnätterna i gästhamnarna ökade

Antalet båtnätter 2016 ökade med nästan fem procent jämfört med 2015. I skärgården ökade båtnätterna med knappt sex procent och gästhamnarna på fasta Åland noterar en ökning om drygt fyra procent. Jämfört med 2016 ökade övernattningarna i 16 hamnar och minskade i fyra hamnar.  År 2015 minskade antalet båtnätter med närmare sju procent, år 2014 var minskningen knappt en procent. Fortfarande är 2012 det år som haft högsta antalet båtnätter under de senaste tio åren, knappt 32 000.

Totala antalet båtnätter uppgick 2016 till närmare 29 100 varav nästan 9 000 eller knappt 31 procent noterades i skärgårds¬ham¬narna och drygt 20 100 eller drygt 69 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för drygt 70 procent av båtnätterna, svenskar för knappt 22 procent, tyskar för närmare fyra procent, norska och danska besökare för ungefär en halv procent vardera. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt drygt 55 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut¬nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2016 till 3,1 personer, vilket är lite färre än 2015. Antalet övernattningar i små¬båtsham¬nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 91 300 år 2016.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssä¬song¬en är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt¬ningarna ägde nästan 74 procent rum i juli. I juni noterades knappt 13 procent av övernattningarna och i augusti nästan tolv procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 14 november 2016