Statistik över gästhamnarna 2019 (korrigerad 13.10.20)

Färre övernattningar i gästhamnarna

Antalet båtnätter 2019 minskade med drygt två procent jämfört med 2018. I skärgården är antalet båtnätter oförändrat medan gästhamnarna på fasta Åland noterar en minskning om knappt fyra procent. Jämfört med 2018 ökade övernattningarna i sju hamnar och minskade i 13 hamnar. År 2018 ökade antalet båtnätter med drygt sex procent, år 2017 var minskningen fyra procent. Fortfarande är 2012 det år som haft högsta antalet båtnätter under de senaste tio åren, knappt 32 000.

Totala antalet båtnätter uppgick 2019 till nästan 29 000 varav drygt 10 800 eller 37 procent noterades i skärgårds­ham­narna och drygt 18 100 eller 63 procent i de faståländska hamnarna. Finländska besökare stod för knappt 67 procent av båtnätterna, svenskar för drygt 20 procent, tyskar för närmare sex procent, norska besökare för knappt en procent, danska besökare för en procent. Även besökare från övriga Europa noterades.

I juli utnyttjades i genomsnitt knappt 49 procent av den totala kapaciteten räknat i antal båtplatser. Kapacitetsut­nyttjandet kan naturligtvis ha varit betydligt större under enskilda dygn.

Medeltalet av antalet personer per gästande båt uppskattades för år 2019 till drygt tre personer, vilket är något fler än 2018. Antalet övernattningar i små­båtsham­nar med betalning kan på basen av dessa siffror uppskattas till drygt 91 800 år 2019.

Alla hamnar har lämnat uppgifter om besökens fördelning per månad, en del uppgifter har delvis uppskattats. Småbåtssä­song­en är i hög grad koncentrerad till juli. Av övernatt­ningarna ägde knappt 69 procent rum i juli. I juni noterades 14 procent av övernattningarna och i augusti drygt 13 procent. Det har även noterats övernattningar i gästhamnarna under maj och september.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax