Statistik över gästhamnarna 2023

Båtnätterna ökade med tio procent

De åländska gästhamnarna hade 31 500 båtnätter under maj till september 2023, vilket är en ökning med tio procent från 2022. Jämfört med i fjol var det framför allt båtnätterna i gästhamnarna på fasta Åland som ökade, men om man ser på utvecklingen under 2000-talet var antalet båtnätter i skärgården nu fler än tidigare, medan båtnätterna i fasta Ålands gästhamnar inte riktigt nådde upp till 2000-talets högsta nivå.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 1992–2023 efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Fasta Åland stod för drygt tre femtedelar av båtnätterna

Gästhamnarna på fasta Åland stod för drygt 60 procent av båtnätterna och skärgårdshamnarna för knappt 40 procent sommaren 2023. Fördelningen har varit densamma under de senaste åren, med undantag för pandemiåren 2020 och 2021 då skärgårdens andel var lite större. Tidigare under 2000-talet var fasta Ålands andel av båtnätterna mer betydande, mellan 66 och 70 procent.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 2019–2023 efter region

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Med hjälp av uppskattade medeltal för antal personer per båt kan man beräkna det ungefärliga antalet övernattningar i gästhamnarna. Under 2023 uppgick övernattningarna till 95 400, vilket är betydligt fler än 2022 då antalet uppskattades till 80 900, men ungefär på samma nivå som 2021 (94 900).

Närmare 70 procent av båtnätterna i juli 

Det var i juni och juli som båtnätterna ökade i relation till föregående år, medan de blev färre de övriga månaderna. Ökningen var drygt 30 procent i juli då nästan 70 procent av sommarens båtnätter tog plats. Juni stod för 18 procent av båtnätterna och augusti för närmare 12 procent. Maj och september hade vardera runt 300 båtnätter, eller ungefär en procent av alla. Fördelningen mellan månaderna var densamma i gästhamnarna på fasta Åland och i skärgården.

Båtnätter i gästhamnarna maj till september 2023 efter region och månad

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Finländska båtnätterna ökade med elva procent

Det var de finländska båtarna som stod för den största ökningen av båtnätterna jämfört med 2022, en uppgång på elva procent, medan de svenska båtnätterna ökade med knappt fem procent. Norge och Danmark respektive Tyskland hade något färre båtnätter än föregående år. Däremot blev det en rejäl ökning av båtar från övriga länder sammanlagt, från drygt 600 båtnätter 2022 till 1 400 sommaren 2023. I denna kategori var bland annat Polen, Estland, Lettland, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien representerade. Finland stod för två tredjedelar av båtnätterna och Sverige för en femtedel. I siffrorna för Finland ingår också de åländska båtarna, vilka hade 750 båtnätter 2023 mot 620 sommaren 2022.

Båtnätter i gästhamnarna maj–september 2019–2023 efter gästernas hemland

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Drygt hälften av båtplatserna nyttjades i juli

Beläggningsgraden i gästhamnarna uppgick i juli till 53 procent vilket var betydligt bättre än 2022 (40 procent) och något sämre än 2021 (55 procent). Fasta Ålands gästhamnar hade en beläggningsgrad på 57 procent i juli, medan 48 procent av båtplatserna i skärgårdens hamnar nyttjades. I juni var 14 procent av båtplatserna belagda och i augusti endast 9 procent. Skillnaden mellan juni och augusti var något större än vanligt och normalt brukar beläggningen vara högre i augusti än i juni. 

Beläggningsgrad i gästhamnarna maj–september 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

På ÅSUBs webbplats finns databaser med tidsserier som visar utvecklingen av antalet båtnätter dels efter region och månad och dels efter region och gästernas hemland. 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax