Studerande utanför Åland 2013

Åländska studerande i Finland fortsatte att öka

Drygt 1 300 ålänningar studerade utanför Åland 2013, varav 875 i Sverige och 365 i Finland. De åländska studerande i Finland ökade för femte året i rad och var drygt 20 personer flera än 2012 medan de som valt Sverige som studieland minskade med några enstaka personer. Förutom Sverige och Finland hade Norge respektive Storbritannien fler än 10 åländska studerande vardera. Ytterligare 15 länder var studieland för en eller ett fåtal ålänningar. Fler kvinnor än män studerade utanför Åland och könsskillnaden var större i Sverige än i Finland, vilket nedanstående diagram visar. Av alla var 58 procent kvinnor, i Sverige var deras andel 60 procent och i Finland 52 procent.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt 100 ålänningar i åldern 30+ studerade utanför Åland

Mer än hälften av de som studerade utanför Åland, eller knappt 780 personer, var i åldersgruppen 20–24 år och 86 procent av dem läste på högskola eller yrkeshögskola. Knappt 300 personer var 25–29 år gamla och av dem var det också närmare 90 procent som studerade på högskole-/yrkeshögskolenivå. Av de drygt 130 ungdomarna i åldersgruppen 17–19 år läste 50 procent på gymnasienivå, 44 procent på högskola/yrkeshögskola och 5 procent på folkhögskola eller övrig utbildning. Drygt 100 ålänningar i ålder över 29 år studerade utanför Åland och 70 procent av dem gick högskole- eller yrkeshögskoleutbildning. 

Fyra femtedelar gick på högskola eller yrkeshögskola 

Närmare 1 100, eller 81 procent, av de studerande utanför Åland gick på högskola eller yrkeshögskola. Av dessa läste 68 procent i Sverige och 27 procent i Finland. På gymnasienivå var andelen studerande i Finland något större, 34 procent. Av de som studerade i andra länder än Finland och Sverige läste över 50 personer på högskolenivå och 15 på gymnasienivå.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Sverige störst studieland inom alla utbildningsområden

Nästan en fjärdedel av de studerande utanför Åland utbildade sig inom området handel och samhällsvetenskaper och en femtedel gick en humanistisk utbildning. Diagrammet nedan visar hur de studerande fördelade sig på studieland inom de olika utbildningsområdena. Sverige var det största studielandet inom alla utbildningsområden med ungefär 60–75 procent av de studerande inom varje område. Ännu större var dominansen inom det pedagogiska området inom vilket 88 procent studerade i Sverige. Könsfördelningen på de olika utbildningsområdena var traditionell. Kvinnorna utgjorde runt tre fjärdedelar av de studerande inom hälso- och socialvård, pedagogisk utbildning samt lant- och skogsbruk, medan männen var i majoritet inom teknisk utbildning och naturvetenskap. Inom de övriga områdena rådde större jämlikhet, men kvinnorna övervägde något.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Hälso- och socialvård populäraste området på yrkeshögskola

Om man ser på de olika utbildningsnivåerna var det endast på högskolenivå som handel och samhällsvetenskaper var det största utbildningsområdet med 30 procent av de studerande. På yrkeshögskoleutbildningen läste 38 procent av de studerande utanför Åland hälso- och socialvård medan servicebranscherna lockade den största andelen studerande på gymnasienivå, 21 procent. Vid folkhögskolorna utanför Åland läste 63 procent inom det humanistiska utbildningsområdet.

Nästan 100 ålänningar vid Åbo akademi, men Uppsala universitet störst med 150

Av läroinrättningarna på gymnasienivå var det Axxell yrke och utbildning som hade flest åländska studerande, 37 stycken, vilket var en ökning med 13 personer jämfört med 2012. På yrkeshögskole- och högskolenivå var det framför allt Åbo akademi och Arcada yrkeshögskola som stod för ökningen av åländska studerande i Finland. Båda skolor hade ett tiotal flera ålänningar än 2012 och sammanlagt var de 98 i Åbo akademi och 43 i Arcada. Den största läroinrättningen på denna nivå var dock Uppsala universitet med 150 åländska studerande. Åbo akademi kom på andra plats följd av Yrkeshögskolan Novia med 81 ålänningar. Störst utanför Sverige och Finland var fortsättningsvis Pomeranian medical university i Polen med sex åländska studerande.

Ökat antal åländska studerande inom humanistisk och teknisk utbildning samt servicebranscher i Finland 

Jämfört med både 2007, vilket är första året då uppgifter finns att tillgå, och 2012 var det 2013 flera personer som studerade utanför Åland både på högskole-/yrkeshögskolenivå och gymnasienivå, medan övrig utbildning hade minskat något. Ökningen jämfört med 2012 skedde främst i Finland, men på gymnasienivå hade de åländska studerande blivit fler också i kategorin övriga länder. Av utbildningsområdena hade den finländska ökningen skett inom det humanistiska och det tekniska utbildningsområdet samt servicebranscherna. Samtidigt minskade de studerande inom dessa områden i Sverige, där ålänningarna blev flera inom utbildningsområdena naturvetenskap samt hälso- och socialvård.

Statistikuppgifter om de studerande utanför Åland finns i exceltabeller och databasen Studerande utanför Åland 2004-2013 efter år, studieland, utbildningsnivå, kön och ålder.

Beskrivning av statistiken

För upplysningar, kontakta Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[a]asub.ax, eller Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax.

Publicerad 10.3.2014