Studerande utanför Åland 2014

Nästan 950 ålänningar studerade i Sverige och 400 i Finland

Under 2014 studerade drygt 1 400 ålänningar utanför Åland, varav 840 kvinnor och 580 män. Jämfört med 2013 hade antalet ökat med 110 personer. Sverige var det land som hade flest studerande från Åland, nästan 950 stycken, medan knappt 400 personer gick i skola i Finland. Över 80 personer studerade i andra länder och av dem var Storbritannien och Norge störst med runt 20 åländska studerande vardera. Av de som studerade i Sverige var 60 procent kvinnor medan könsfördelningen var lite jämnare med 55 procent kvinnor i Finland.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt 60 åländska studerande på högskolor och universitet utanför Sverige och Finland

Av de som studerade utanför Åland 2014 gick 68 procent i högskola eller universitet, 12 procent i yrkeshögskola, 15 procent i en skola på gymnasienivå och 5 procent i folkhögskola eller annan övrig utbildning. Två tredjedelar av de som gick på högskola eller yrkeshögskola hade valt Sverige som studieland. På gymnasienivå var andelen något mindre, 62 procent. Drygt 60 personer studerade på högskolenivå i länder utanför Sverige och Finland.

20–24-åringarna blev färre men var ändå över hälften av de studerande utanför Åland

Över hälften av de åländska studerande utanför Åland, 54 procent, var i åldern 20–24 år. Denna åldersgrupp hade dock några färre studerande än året före, medan både de yngre och de äldre åldersgrupperna visade en ökning. Drygt en tiondel av de som studerade utanför Åland var 17–19 år, en fjärdedel var 25–29 år och en tiondel 30 år eller äldre. Av de som var i åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år studerade mellan 80 och 90 procent på yrkeshögskole-/högskolenivå, medan motsvarande siffra för 17–19-åringarna låg just under 50 procent. Nästan 100 av de drygt 140 ålänningarna i ålder över 29 år som studerade utanför Åland gick på högskola eller yrkeshögskola och 30 läste på gymnasienivå.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Över fyra femtedelar av de pedagogikstuderande gick i Sverige

En fjärdedel av alla som studerade utanför Åland 2014, drygt 350 personer, gick en utbildning inom handel eller samhällsvetenskaper. Humanistisk utbildning samt hälso- och socialvård lockade vardera nästan 250 ålänningar till studier i skolor utom Åland. Sverige var det största studielandet inom alla utbildningsområden och framför allt inom pedagogiska studier där nästan 86 procent läste i Sverige. Finlands andel var störst inom hälso- och socialvård med 38 procent av de studerande på detta område. Drygt 12 procent av de som läste humanistiska ämnen studerade i skolor längre bort än Sverige och Finland.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Handel och samhällsvetenskaper var största utbildningsområdet på högskolenivå

Om man ser på de olika utbildningsnivåerna var servicebranscherna det område som lockade flest ålänningar till studier på gymnasienivå. Närmare hälften av de som gick på yrkeshögskola läste hälso- och socialvård, medan handel och samhällsvetenskaper var det största området på högskolenivå med nästan en tredjedel av de studerande. Drygt hälften av de som gick i folkhögskola studerade inom det humanistiska området.  

NTI-skolan med distansutbildning hade flest åländska studerande på gymnasienivå

Den mest populära skolan för ålänningar som studerar utanför Åland var fortsättningsvis Uppsala universitet med knappt 150 åländska studerande 2014. Siffran var samma som året före, medan Åbo akademi på andra plats hade ökat antalet ålänningar med över 15 personer till 115 totalt. På gymnasienivå hade vuxenutbildning på distans till NTI-skolan i Sverige mer än fördubblat antalet åländska studerande från 18 till 48 personer och därmed blivit den största skolan på denna nivå. Axxell yrke och utbildning hade 32 åländska studerande. Av alla skolor utanför Sverige och Finland hade Pomeranian medical university i Polen flest ålänningar, sex stycken, och Fagskolen i Ålesund, Norge, hade fyra.

Allt större andel av de studerande utanför Åland utbildar sig i Finland

Antalet studerande utanför Åland var 2014 drygt 200 flera än 2004 då motsvarande statistikuppgifter sammanställdes för första gången. Nedanstående diagram visar hur personerna har fördelat sig på studieland under åren. Mellan 2004 och 2008 minskade andelen som studerade i Finland från 22 till 19 procent, medan den ökade både i Sverige och kategorin övriga länder. År 2009 vände trenden och sedan dess har Finlands andel stigit från 20 till nästan 28 procent medan Sveriges andel minskat i motsvarande grad. Sverige har ändå över två tredjedelar av de åländska studerande utanför Åland och 2014 steg antalet till samma nivå som 2009, ca 950 personer.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

I Finland har de studerande ökat på såväl gymnasienivå som i yrkeshögskolor och högskolor. Av de studerande i Finland 2014 gick 45 procent i högskolor, 35 procent i yrkeshögskolor och 17 procent studerade på gymnasienivå.

Statistikuppgifter om de studerande utanför Åland finns i exceltabeller och databasen Studerande utanför Åland 2004-2014 efter år, studieland, utbildningsnivå, kön och ålder.

Beskrivning av statistiken

För upplysningar, kontakta Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

Publicerad 7.4.2015