Studerande utanför Åland 2015

De studerande utanför Åland ökade i både Finland och Sverige

Nästan 1 500 ålänningar studerade utanför Åland under 2015, varav knappt 1 000 personer i Sverige och drygt 400 i Finland. Det var 30 fler som studerade i Finland 2015 jämfört med 2014, medan motsvarande ökning i Sverige var drygt 20 personer. Av alla ålänningar som gick i skola utanför Åland fanns två tredjedelar i Sverige, men andelen har minskat lite varje år sedan 2008 då den var över 75 procent. Både i Sverige och Finland gick runt 80 procent av de åländska studerande på universitet, högskola eller yrkeshögskola och ungefär 15 procent studerade på gymnasienivå. Universitets- och högskolestudier var också dominerande bland ålänningar som läste i andra länder. För de som studerade längre bort än Finland eller Sverige var Storbritannien det populäraste landet med över 20 åländska studerande, följt av Norge och USA med 12 vardera.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Över 60 procent av de studerande utanför Åland var kvinnor. Deras antal hade ökat med nästan 60 personer jämfört med 2014, medan männen blivit ungefär 10 färre. Andelen kvinnor var något större bland de ålänningar som läste i Sverige (63 procent) än de som gick i Finland (56 procent).

Över hälften av de studerande utanför Åland var i åldern 20–24 år

Drygt 55 procent av ålänningarna som studerade utanför Åland var 20–24 år och det var främst denna åldersgrupp som ökade jämfört med 2014. En dryg femtedel av de studerande var 25–29 år, en tiondel var under 20 år och en lika stor andel 30 år eller äldre. I den yngsta och den äldsta åldersgruppen var minst 70 procent kvinnor, medan 20–24- och 25-29-åringarna hade en jämnare könsfördelning med runt 58 procent kvinnor.

Av 17–19-åringarna läste drygt hälften på gymnasienivå medan över fyra femtedelar av såväl 20–24-åringarna som 25–29-åringarna studerade på universitet, högskola eller yrkeshögskola. En fjärdedel av de som var 30 år eller äldre gick en utbildning på gymnasienivå och drygt två tredjedelar studerade på högskolenivå.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Handel och samhällsvetenskaper det populäraste utbildningsområdet

Av utbildningsområdena var det handel och samhällsvetenskaper som lockade det största antalet ålänningar till studier utanför Åland, nämligen 350 stycken varav 60 procent var kvinnor. Det var dock några enstaka personer färre som valt utbildningsområdet 2015 än 2014. Hälso- och socialvård samt det humanistiska utbildningsområdet stod vardera för över 200 av de studerande och båda områden hade en majoritet kvinnliga studerande. Jämfört med 2014 var det hälso- och socialvård som ökat mest då drygt 30 personer fler valt området 2015. Kvinnorna var fler än männen inom de flesta utbildningsområdena, men inte inom det tekniska, där den manliga majoriteten var 82 procent, och det naturvetenskapliga, där männen utgjorde 60 procent.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Sverige största studielandet inom alla utbildningsområden

Sverige var det populäraste studielandet inom alla utbildningsområden och framför allt inom pedagogisk utbildning samt lant- och skogsbruk. Inom dessa områden läste över fyra femtedelar av de studerande i Sverige. Störst andel studerande i Finland fanns inom hälso- och socialvård, 42 procent, följt av handel och samhällsvetenskaper samt servicebranscherna där drygt 30 procent av ålänningarna som studerade utanför Åland hade Finland som studieland.

Över hundra ålänningar vid både Uppsala universitet och Åbo akademi

Antalet ålänningar vid Uppsala universitet ökade med nästan 20 personer från 2014 till 2015 och uppgick till knappt 170 stycken. Därmed hade universitetet flest åländska studerande utanför Åland. På andra plats kom Åbo akademi med 105 ålänningar följt av yrkeshögskolan Novia som hade 90 åländska studerande. På gymnasienivå var distansutbildningen vid NTI-skolan vuxenutbildning störst med 45 ålänningar följt av Axxell yrke och utbildning med 28. En skola utanför Sverige och Finland hade fler än fem åländska studerande, Pomeranian medical university i Polen.

Fortsatt ökning av åländska studerande i Finland

Diagrammet nedan visar att antalet ålänningar som väljer att studera i Finland har ökat varje år sedan 2008. Av de studerande utanför Åland 2008 läste drygt 19 procent i Finland och 2015 var motsvarande andel 29 procent. Samtidigt har Sveriges andel minskat från 76 till 66 procent. Totalt sett var det 2015 drygt 250 fler ålänningar som studerade utanför Åland än 2008. Det var studerande på universitet, högskola och yrkeshögskola som hade ökat mest, men det var också fler som studerade utanför Åland på gymnasienivå 2015 än 2008. Om man ser till antal personer har de studerande utanför Åland från 2008 till 2015 ökat mest inom hälso- och socialvård samt handel och samhällsvetenskaper.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Statistikuppgifter om de studerande utanför Åland finns i exceltabeller och databaser på ÅSUBs hemsida.

Beskrivning av statistiken

För mera information, kontakta Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

Publicerad 29.3.2016