Studerande utanför Åland 2016

De åländska studerande i Finland fortsätter att öka

Närmare 1 500 ålänningar studerade utanför Åland 2016. Av dem gick drygt 900 personer i Sverige och 450 i Finland. De studerande i Finland har ökat varje år sedan 2008 och utgjorde 30 procent av alla ålänningar som gick i skola utanför Åland.

Studerande utanför Åland 2016 efter utbildningsnivå, kön, studieland och ålder

Tre femtedelar av de som utbildade sig utanför Åland var kvinnor. Könsskillnaden var större bland de studerande i Sverige än de i Finland. Drygt 61 procent av de som hade valt Sverige som studieland var kvinnor medan motsvarande siffra för Finland var 54 procent.

Studerande utanför Åland 2016 efter studieland och kön

Ökat antal ålänningar på högskolenivå i Finland

Nästan 1 200 av de som studerade utanför Åland läste på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Därtill gick drygt 200 personer en utbildning på gymnasienivå och knappt 60 personer på folkhögskola eller övrigt. På alla utbildningsnivåer var Sverige det populäraste studielandet. Finlands andel var störst på gymnasienivå med en tredjedel av ålänningarna som valt att studera utom Åland på denna nivå. Jämfört med 2015 blev de studerande på gymnasienivå ungefär 25 personer färre och minskningen hade framför allt skett i Sverige. De som läste på universitet, högskola eller yrkeshögskola ökade med nästan 20 personer och det var främst finländska lärosäten som stod för ökningen. Av de nästan 80 ålänningar som valt att studera längre bort än Sverige eller Finland gick tre fjärdedelar på universitet, högskola eller yrkeshögskola och Storbritannien var det mest populära studielandet.

Andel studerande utanför Åland 2016 efter studieland och utbildningsnivå

Något färre studerande i åldern 30 år eller äldre

Över hälften av de studerande utanför Åland var i åldern 20–24 år och 90 procent av dem läste på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Ungefär 12 procent av de studerande var yngre, under 20 år, och av dem gick 55 procent på gymnasienivå och 40 procent på högskolenivå (inklusive yrkeshögskola). Jämfört med 2015 hade de äldsta studerande (30 år eller äldre) blivit färre och det var framför allt antalet kvinnor inom högskoleutbildning som hade gått ner, men också på gymnasienivå och folkhögskolor hade denna åldersgrupp minskat.

Studerande utanför Åland 2016 efter ålder och utbildningsnivå

Lant- och skogsbruk största utbildningsområdet på gymnasienivå

Det populäraste utbildningsområdet för de som läste utanför Åland var handel och samhällsvetenskaper vilket hade valts av en fjärdedel av de studerande. Drygt 20 procent utbildade sig inom hälso- och socialvård, 15 procent inom humanistisk utbildning medan pedagogisk respektive teknisk utbildning vardera stod för drygt 10 procent av de studerande. Jämfört med 2015 hade de studerande främst ökat inom hälso- och socialvård samt pedagogisk utbildning, medan det humanistiska utbildningsområdet hade lockat betydligt färre personer. Ser man på de olika utbildningsnivåerna var lant- och skogsbruk det största området på gymnasienivå med en fjärdedel av ålänningarna som studerade utom Åland på denna nivå. Hälften av personerna som gick yrkeshögskola utanför Åland utbildade sig inom hälso- och socialvård, medan handel och samhällsvetenskap var störst inom högskoleutbildningen med nästan en tredjedel av de studerande. Över hälften av de som gick på folkhögskolor hade humanistisk inriktning på studierna.

Över 85 procent av de studerande inom det pedagogiska området läste i Sverige

Sverige var det land som hade flest åländska studerande inom alla utbildningsområden. Runt 40 procent av de som utbildade sig inom handel och samhällsvetenskaper respektive hälso- och socialvård gick dock i Finland, liksom 35 procent av de som studerade inom servicebranscherna. Störst var andelen studerande i Sverige inom det pedagogiska området med drygt 85 procent av ålänningarna som studerade inom detta utbildningsområde.

Studerande utanför Åland 2016 efter studieland och utbildningsområde

Något fler män inom hälso- och socialvård både på högskola och yrkeshögskola

Av de olika utbildningsnivåerna var det främst yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning som ökat sedan 2015. De manliga studerande hade blivit flera inom handel och samhällsvetenskaper samt hälso- och socialvård på båda dessa nivåer, medan kvinnorna hade ökat inom hälso- och socialvård på högskolenivå. Både kvinnorna och männen hade blivit några fler inom servicebranscherna på yrkeshögskolenivå samt inom det pedagogiska området på högskolenivå.

Allt fler ålänningar vid de finländska yrkeshögskolorna Novia och Arcada

Uppsala universitet var fortsättningsvis den skola som hade flest åländska studerande utanför Åland, drygt 160 stycken. På andra plats kom Åbo akademi med just över 100 ålänningar. De finländska yrkeshögskolorna Novia och Arcada har blivit populärare för varje år och hade 95 respektive 74 åländska studerande 2016. Den största förändringen på högskolenivå hade skett vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors som hade över 50 studerande 2016, vilket var en ökning med drygt 15 personer jämfört med året före. När det gäller gymnasier, folkhögskolor och övrigt hade Axxell yrke och utbildning flest åländska studerande, eller 25 stycken. NTI-skolan vuxenutbildning kom på andra plats trots att antalet studerande hade minskat från 45 till 19 jämfört med 2015. Skolor längre bort än Finland och Sverige som hade fler än två åländska studerande var Pomeranian Medical University i Polen med sex ålänningar och London School of Economics med tre åländska studerande.

De åländska studerande i Finland har ökat varje år sedan 2008

Totalt sett har antalet ålänningar som studerar i Finland nästan fördubblats sedan 2008, från 234 till 450 personer. Under samma tid har antalet varierat något i Sverige, men 2008 var det på samma nivå som 2016, drygt 920 personer. Det är såväl vid gymnasieskolor som yrkeshögskolor samt högskolor och universitet som ökningen har skett i Finland. År 2008 läste 13 procent av ålänningarna som utbildade sig vid högskolor och universitet i Finland och 82 procent i Sverige, medan motsvarande siffror för 2016 var 19 procent för Finland och 75 procent för Sverige.

Studerande utanför Åland 2004-2016 efter studieland

Statistikuppgifter om de studerande utanför Åland finns i exceltabeller och databaser på ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax