Studerande utanför Åland 2017

En tredjedel studerade i Finland

Drygt 1 400 ålänningar utbildade sig utanför Åland 2017. Nästan 63 procent av dem studerade i Sverige och 32 procent i Finland. Antalet ålänningar som studerar i Finland har ökat varje år sedan 2008 och uppgick 2017 till 460 personer. Över 890 ålänningar gick i skola i Sverige och drygt 70 i andra länder, varav de vanligaste var Storbritannien, USA och Norge.

Det studerade 1424 ålänningar utanför Åland 2017. Av dem var 835 kvinnor och 589 män.

Nästan tre femtedelar av ålänningarna som studerade utanför Åland var kvinnor. Av de som läste på gymnasienivå var två tredjedelar kvinnor, medan könsfördelningen var jämnare bland de drygt 960 personer som studerade på högskolor och universitet, knappt 57 procent av dem var kvinnor.

Av de studerande utanför Åland på gymnasienivå var drygt 60 procent kvinnor. På högskolenivå var 57 procent kvinnor.

Över 80 procent av de som studerade utanför Åland gick på högskola, universitet eller yrkeshögskola

Nästan 1 200, eller 82 procent, av ålänningarna som studerade utanför Åland gick på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Närmare två tredjedelar av dem hade valt Sverige som studieland och knappt en tredjedel studerade i Finland. På gymnasienivån var fördelningen mellan studieländer lite jämnare då 55 procent av de studerande på denna nivå läste i Sverige, 36 procent i Finland och 9 procent i övriga länder. Bland de som gick på folkhögskola eller inom övrig utbildning fanns över tre fjärdedelar i Sverige och mindre än en femtedel i Finland.

Av de studerande utanför Åland på högskolenivå gick ca 33 procent i Finland och ca 66 procent i Sverige.

Nästan lika många var 30 år eller äldre som 16–19 år

Över hälften av de som studerade utanför Åland var i åldern 20–24 år och över 90 procent av dem gick i yrkeshögskola, högskola eller universitet. En femtedel var 25–29 år gamla och även i den åldersgruppen gick de allra flesta i yrkeshögskola, högskola eller universitet. Bland 16–19-åringarna, som uppgick till en dryg tiondel av alla, studerade över hälften på gymnasienivå. Det fanns nästan lika många studerande som var 30 år eller äldre som de som var under 20 år. En dryg femtedel av den äldsta åldersgruppen läste på gymnasienivå och nästan tre fjärdedelar på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Hälften av 16-19-åringarna som studerade utanför Åland gick på gymnasienivån.

Hälsovård och välfärd samt handel, administration och juridik var de populäraste utbildningsområdena

De utbildningsområden som lockade flest personer till studier utanför Åland var hälsovård och välfärd samt handel, administration och juridik. Dessa områden hade mellan 260 och 300 studerande utanför Åland vardera. Inom det största utbildningsområdet hälsa och välfärd dominerade kvinnorna med 79 procent, medan drygt 57 procent av de studerande inom handel, administration och juridik var män. Övriga utbildningsområden som hade över 100 studerande utanför Åland var pedagogisk, humanistisk, teknisk respektive samhällsvetenskaplig utbildning. Könsfördelningen var traditionell med en större andel kvinnor i alla dessa utbildningsområden utom inom det tekniska området där 78 procent var män. Klassificeringen av utbildningsområden ändrades 2017. Mera information om detta finns i den bifogade beskrivningen av statistiken.

Hälsovård och handel var de vanligaste utbildningsområdena bland de studerande utanför Åland.

Lika många läste handel, administration och juridik i Finland som i Sverige

Sverige var det vanligaste studielandet inom alla utbildningsområden utom allmänbildande utbildning samt handel, administration och juridik. Det sistnämnda området hade lika många studerande i Finland som i Sverige, 127 personer i vardera landet, och de allra flesta av dem läste på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Störst var Sverige som studieland inom databehandling och kommunikation samt pedagogisk utbildning med drygt 80 procent av de studerande utanför Åland. Förutom inom handel, administration och juridik var andelen som läste i Finland över 40 procent också inom hälsovård och välfärd samt tjänstebranschen. I övriga länder studerade flest ålänningar inom det humanistiska området såväl som handel, administration och juridik samt allmänbildande utbildning.

Inom utbildningsområdena handel, administration, juridik samt hälsovård och tjänstebranschen var andelen som studerade i Finland över 40 procent

Över 160 ålänningar studerade vid Uppsala universitet

De skolor utanför Åland som hade flest åländska studerande var Uppsala universitet i Sverige (162 personer) och Yrkeshögskolan Novia i Finland (105 personer). Också på tredje och fjärde plats kom finländska skolor, nämligen Åbo akademi och Arcada yrkeshögskola. På gymnasienivån var Axxell yrke och utbildning i Finland störst med 24 åländska studerande följt av Jällagymnasiet i Sverige med 21 ålänningar. I övriga länder hade endast Anglia Ruskin University i Storbritannien samt Röde Kors Nordisk United World College i Norge fler än två åländska studerande.

Andelen som väljer Finland har ökat från en femtedel 2009 till en tredjedel 2017

Det studerade ett trettiotal färre ålänningar utanför Åland 2017 jämfört med 2016 och minskningen har framför allt skett i Sverige, både på gymnasienivå och på högskolor, universitet och yrkeshögskolor. I Finland hade antalet åländska studerande ökat på båda dessa nivåer. I diagrammet nedan ser man utvecklingen från 2004. Under de första redovisade åren, 2004–2008 läste runt en femtedel av de ungefär 1 200 personerna som studerade utanför Åland i Finland och runt tre fjärdedelar i Sverige, men andelen minskade något för varje år i Finland medan den ökade i Sverige. Sedan 2009 har Finland blivit allt populärare som studieland och andelen har stigit från 20 procent 2009 till 32 procent 2017. Samtidigt har Sveriges andel gått ner från 74 till 63 procent. Under den här perioden har antalet ålänningar som studerar utanför Åland ökat från knappt 1 300 till över 1 400.

Under de första redovisade åren, 2004–2008 läste runt en femtedel av de ungefär 1 200 personerna som studerade utanför Åland i Finland och runt tre fjärdedelar i Sverige, men andelen minskade något för varje år i Finland medan den ökade i Sverige. Sedan 2

Statistikuppgifter om de studerande utanför Åland finns i exceltabeller och databaser på ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax