Studerande utanför Åland 2018

Antalet ålänningar som studerade utanför Åland minskade något under 2018

Antalet ålänningar som studerande utanför Åland under 2018 var färre i jämförelse med 2017, en minskning från 1 424 till 1 390 personer. De studerande minskade i de två största studieländerna Sverige och Finland, från 893 till 869 personer respektive från 460 till 455 personer. Både antal kvinnor och män som studerade utanför Åland minskade. Kvinnorna utgjorde som tidigare drygt tre femtedelar, men då nedgången var större för kvinnorna ökade männens andel från 41 till 42 procent. Andelen som studerade på högskola, universitet eller yrkeshögskola ökade från 82 procent till 84 procent, medan andelen studerande på gymnasienivå minskade från 14 till 12 procent. De som studerade utanför Åland bestod till största del av 20 till 24 åringar, deras andel ökade till och med något, från 56 procent till 58 procent. 20 till 24 åringarna var störst inom alla utbildningsnivåer förutom på gymnasienivå, där 16 till 19 åringarna var dominerande.

Studerande utanför Åland efter kön, studieland, ålder och utbildningsnivå

Som framgått ovan ökade männens andel av de som studerar utanför Åland något i jämförelse med 2017, detta beror till stor del på att männens andel ökat inom utbildningsnivåerna gymnasienivå och yrkeshögskola, från 34 till 40 procent respektive från 38 till 41 procent. Denna ökning beror i sin tur på att antalet kvinnor minskat inom dessa utbildningsnivåer, medan männens antal i princip stått stilla. Skillnaden mellan könen var störst bland de som läste på folkhögskola eller inom övrig utbildning, bland dessa var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Minst skillnad var det inom högskola, här studerade 58 procent kvinnor och 42 procent män.

Studerande utanför Åland efter kön och utbildningsnivå

Andelen som studerade på gymnasienivå i Sverige ökade

Av de som studerade på högskola, universitet eller yrkeshögskola utanför Åland var närmare två tredjedelar i Sverige och drygt en tredjedel i Finland. Denna skillnad krympte dock något under 2018. Inom gruppen som studerade på gymnasienivå var förändringen det motsatta, bland dessa ökade andelen studerande i Sverige från 55 procent 2017 till 61 procent 2018, medan andelen studerande i Finland minskade från 36 till 33 procent. Andelen studerande på gymnasienivå i övriga länder minskade, från 9 procent 2017 till 6 procent 2018. Inom gruppen som studerade på folkhögskola eller övrig utbildning dominerade, precis som tidigare, studerande i Sverige med nästan 80 procent.

Studerande utanför Åland efter studieland och utbildningsnivå

Flest läste en utbildning inom områdena hälsovård och välfärd samt handel, administration och juridik

De utbildningsområden som lockade flest personer till studier utanför Åland var hälsovård och välfärd samt handel, administration och juridik. Dessa områden hade mellan 250 och 300 studerande utanför Åland vardera. Bland de som läste handel, administration och juridik studerade ungefär lika många i Sverige som i Finland, medan gruppen som läste i Sverige var störst av de som studerade inom området hälsovård och välfärd. Samma mönster gällde för nästan alla utbildningsområden, särskilt utmärkande var områdena pedagogik och samhällsvetenskap med 79 respektive 75 procent studerande i Sverige. Det enda utbildningsområde där andelen studerande i Finland var större var tjänstebranschen, inom detta utbildningsområde studerade 50 procent i Finland och 47 procent i Sverige. Gruppen som studerade i övriga länder utgjorde mindre än 15 procent inom alla utbildningsområden förutom allmänbildande utbildning, inom detta område studerade ungefär 24 procent i något annat land än Sverige eller Finland.

Studerande utanför Åland efter studieland och utbildningsområde

Uppsala universitet populärast bland de som studerade utanför Åland

De tre skolor utanför Åland som hade flest åländska studerande var Uppsala universitet i Sverige (164 personer), Åbo akademi i Finland (111 personer) och Yrkeshögskolan Novia också i Finland (107 personer). På gymnasienivå var Axxell yrke och utbildning i Finland störst med 21 åländska studerande följt av NTI-skolan vuxenutbildning i Sverige med 19 ålänningar. I övriga länder hade endast Maastricht University i Nederländerna och Anglia Ruskin University i Storbritannien fler än två åländska studerande.

Den ihållande trenden med ett ökat antal studerande i Finland avstannade

Under 2018 minskade antalet studerande i Finland något, vilket innebär att den ihållande trenden med ett ökat antal studerande i Finland sedan 2008 avstannade. De som studerande i Sverige minskade också, minskningen var dock större och följer en nedåtgående trend sedan 2015.

Procentuellt var andelen studerande i Finland fortfarande på en hög nivå, sedan 2008 har andelen ökat med 14 procentenheter till 33 procent 2018. Samtidigt har andelen studerande i Sverige minskat från 76 till 63 procent. Denna förändring beror i huvudsak på att de som studerar utanför Åland har ökat under dessa år och tillströmningen har framförallt skett till Finland. Antalet studerande i Sverige har inte följt någon tydlig trend under samma period utan snarare legat mellan 870 och 970 studerande per år. Studerande i övriga länder har legat stabilt kring 4 till 6 procent sedan ÅSUB började producera statistik om studerande utanför Åland. De länder i gruppen övriga länder som utmärkt sig som mest populära att studera i är Storbritannien, Norge, USA och Danmark.

Studerande utanför Åland efter 2004 - 2018 efter studieland

Mer statistik om studerande utanför Åland finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax