Studerande utanför Åland 2020

Handel, administration och juridik populäraste utbildningsområdet utanför Åland

Drygt 1 400 ålänningar studerade utanför Åland 2020. Av dem utbildade sig 62 procent i Sverige och 33 procent i Finland. Över fyra femtedelar av de studerande utanför Åland gick på universitet, högskola eller yrkeshögskola och det vanligaste utbildningsområdet var handel, administration och juridik, inom vilket en femtedel studerade.

Studerande utanför Åland 2020 efter kön, studieland, ålder och utbildningsnivå

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Högskoleutbildning dominerar för 20–29-åringarna

Det var fler kvinnor än män som studerade utanför Åland. Totalt sett var 58 procent kvinnor och fördelningen var ungefär densamma på alla utbildningsnivåer. Över hälften av de som valt att utbilda sig utanför Åland var i åldersgruppen 20–24 år och över en femtedel var 25–29 år. Närmare 150 personer, eller en tiondel av alla, var 30 år eller äldre. Av de 16–19-åringar som studerade utanför Åland gick ungefär lika många, eller runt 85 personer, en utbildning på gymnasienivå som på högskolenivå (inklusive yrkeshögskola). I åldersgrupperna 20–24 och 25–29 år läste över 90 procent på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Av de som fyllt 30 år studerade drygt 70 procent på denna nivå, medan 25 procent gick en utbildning på gymnasienivå.

Studerande utanför Åland efter ålder och utbildningsnivå 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Drygt 60 procent av de som gick på universitet, högskola eller yrkeshögskola studerade i Sverige

Av de som studerade vid universitet, högskola eller yrkeshögskola gick 62 procent i Sverige och 33 procent i Finland. På gymnasienivån var fördelningen mellan studieländer lite jämnare då 56 procent av de studerande på denna nivå läste i Sverige, 39 procent i Finland och 4 procent i övriga länder. Bland de som gick på folkhögskola eller inom övrig utbildning fanns över tre fjärdedelar i Sverige. De övriga länder som hade flest åländska studerande var Storbritannien, USA, Nederländerna och Norge med ett tiotal personer vardera.

Andel studerande utanför Åland efter studieland och utbildningsnivå 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Handel, administration och juridik samt hälsovård och välfärd var de populäraste utbildningsområdena

De utbildningsområden som lockade flest personer till studier utanför Åland var handel, administration och juridik samt hälsovård och välfärd. Dessa områden hade 280 respektive 220 studerande. Inom det största utbildningsområdet handel, administration och juridik var könsfördelningen relativt jämn med 55 procent män, medan kvinnorna dominerade med 81 procent av de studerande inom hälsovård och välfärd. Övriga utbildningsområden som hade över 100 studerande utanför Åland var humanistisk, pedagogisk, teknisk respektive samhällsvetenskaplig utbildning. Det rådde en traditionell könsfördelning i dessa utbildningsområden med en större andel kvinnor än män inom alla områden utom inom det tekniska där 83 procent var män.

Studerande utanför Åland efter utbildningsområde och kön 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Finland största studielandet endast inom handel, administration och juridik

Endast inom det största utbildningsområdet handel, administration och juridik hade Finland flera studerande från Åland än Sverige och skillnaden var drygt tio personer, eller 51 procent för Finland och 46 procent för Sverige. Det utbildningsområde där Sverige hade den största andelen av de åländska studerande (79 procent) var lant-och skogsbruk, men också inom pedagogisk och naturvetenskaplig utbildning hade över 70 procent valt Sverige som studieland. Om man ser till antal personer, utbildade sig över 100 studerande inom pedagogisk samt humanistisk utbildning likväl som inom handel, administration och juridik samt hälsovård och välfärd i Sverige, medan det endast var inom handel, administration och juridik som det fanns över 100 åländska studerande i Finland. I övriga länder var det humanistiska och det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet mest populärt med 16 respektive 11 åländska studerande.

Studerande utanför Åland 2020 efter studieland och utbildningsområde

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Flest ålänningar vid Uppsala universitet och Åbo akademi

Av alla universitet och högskolor hade Uppsala universitet och Åbo akademi flest åländska studerande, eller nästan 160 i Uppsala universitet och knappt 120 i Åbo akademi. Universiteten i Örebro och Linköping hade vardera runt 70 ålänningar bland sina studerande och Svenska handelshögskolan i Helsingfors hade 60. Av yrkeshögskolorna var finländska Novia populärast utanför Åland och där studerade drygt 100 ålänningar. På gymnasienivå och inom övrig utbildning hade Axxell i Finland närmare 40 åländska studerande och NTI-skolan i Sverige drygt 20. Vid två skolor utanför Sverige och Finland gick fler än tre ålänningar, nämligen Riga Stradins University med fem stycken och Hague University of Applied Sciences med fyra.

Ständig ökning av andelen studerande i Finland under senaste decenniet

Sedan 2004, då denna statistik sammanställdes för första gången, har andelen av de som studerar utanför Åland som väljer att läsa i Finland ökat från 23 till 33 procent samtidigt som andelen som studerar i Sverige har minskat från 74 till 62 procent. Om man ser till antalet studerande utanför Åland har det vuxit stadigt varje år i Finland sedan 2008, då 230 ålänningar utbildade sig där. I Sverige har antalet varierat mellan 840 och 970 personer sedan 2004 och 2019 noterades det lägsta antalet under perioden. Jämfört med 2019 har de som utbildar sig utanför Åland blivit 40 personer fler och ökningen 2020 var 30 studerande i Sverige och 10 i Finland.

Studerande utanför Åland efter studieland 2004–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mer statistik om studerande utanför Åland finns här

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax