Studerande utanför Åland 2021

Antalet ålänningar som studerade utanför Åland uppgick till drygt 1 400 under 2021, vilket är lika många som året innan. Av dem utbildade sig nästan 60 procent i Sverige och 36 procent i Finland. Över fyra femtedelar av de studerande utanför Åland gick på universitet, högskola eller yrkeshögskola och det vanligaste utbildningsområdet var handel, administration och juridik, inom vilket drygt en femtedel studerade. Med närmare 60 procent utgjorde kvinnorna en majoritet av alla som studerade utanför Åland. Över hälften av de studerande var mellan 20 och 24 år.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

De flesta valde Sverige som studieland

Av de som studerade vid universitet, högskola eller yrkeshögskola läste närmare 61 procent i Sverige, 35 procent i Finland och resterande 4 procent i övriga länder. På gymnasienivån var fördelningen mellan Sverige och Finland något jämnare då 50 procent av de studerande på denna nivå läste i Sverige och 47 procent i Finland. Bland de som gick på folkhögskola eller studerade inom övrig utbildning sökte sig tre fjärdedelar till Sverige. De övriga länder som hade flest åländska studerande var Storbritannien, USA, Nederländerna och Norge med ett tiotal personer vardera.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Männen i klar majoritet inom teknisk utbildning

De utbildningsområden som lockade flest personer till studier utanför Åland var handel, administration och juridik samt hälsovård och välfärd. Inom dessa områden studerade 21 respektive 16 procent av alla studerande utanför Åland. Inom det största utbildningsområdet handel, administration och juridik var könsfördelningen relativt jämn med 55 procent män, medan de kvinnliga studerande dominerade med 84 procent av de inom hälsovård och välfärd. Övriga utbildningsområden som hade över 100 studerande utanför Åland var pedagogisk, humanistisk, samhällsvetenskaplig respektive teknisk utbildning. De kvinnliga studerade var i majoritet vid samtliga av dessa utbildningar förutom inom det tekniska området, där 76 procent var män.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet studerande i Finland ökade

Antalet ålänningar som studerade i Sverige minskade under 2021 i jämförelse med 2020, medan antalet studerande ökade i Finland. Sedan 2009 har en allt större del av de ålänningar som studerar utanför Åland valt Finland som studieland. Mellan 2009 och 2021 ökade andelen studerande i Finland från 20 till 36 procent. Under samma period har de studerande i Sverige minskat från 74 till 60 procent. Andelen som studerat i något annat land har legat relativt stabilt kring fem procent under hela den redovisade perioden. Bland dessa övriga länder har Storbritannien, Norge, USA, Danmark och Nederländerna varit mest populära.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Uppsala universitet mest populärt sedan 2005

I tabellen nedan presenteras de universitet, högskolor eller yrkeshögskolor som lockat flest åländska studerande sedan 2005. Med ett årligt genomsnitt på närmare 160 studerande har Uppsala universitet varit mest populärt under hela perioden. Därefter kommer Åbo akademi med ett genomsnitt på drygt 100 studerande per år. De skolor som ökat mest under perioden är Arcada yrkeshögskola, Svenska handelshögskolan och Linköpings universitet, medan antalet ålänningar vid Mälardalens högskola, Uppsala universitet och Stockholms universitet minskat mest.

I länder utöver Sverige och Finland var det endast tre högre lärosäten som hade fler än två åländska studerande under 2021, nämligen Riga Stradins University i Lettland samt The Hague University of Applied Sciences och Maastricht University, båda i Nederländerna.

På gymnasienivå var Axxell i Finland störst med 61 åländska studerande under 2021 följt av NTI-skolan i Sverige med 29 studerade.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om studerande utanför Åland finns här

Beskrivning av statistiken

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax