Trafikolyckor på Åland 2011

Ett dödsfall i trafiken år 2011

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed kan antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd vara underrepresenterade. Underlaget till tabellen sammanstötning med djur härstammar från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2011 skadades 30 personer i trafikolyckor på Åland

År 2011 inträffade 207 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 30 personer och 1 person omkom. År 2010 var antalet trafikolyckor 203, antalet skadade 28 och ingen omkommen. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2011 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffar i Mariehamn, men även i Jomala och Finström inträffar förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av avsaknad av koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2).

Figur 1: Trafikolyckor på Åland år 2011
Karta som illustrerar var trafikolyckorna inträffat
Omkring 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) inträffar årligen på Åland. Statistiken över sammanstötning med djur baserar sig på statistik från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, då merparten av viltolyckorna inte rapporteras till polisen. En del av viltolyckorna finns dock med i statistiken över trafikolyckor på Åland. År 2011 inträffade 187 sammanstötningar med djur, i dessa skadades två personer och i 186 av olyckorna uppstod även egendomsskador (år 2010 inträffade 211 sammanstötningar med djur). Tabellen sammanstötning med djur år 2011 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

Minskat antal olyckor på vintern

Merparten av olyckorna inträffar normalt under vintermånaderna (december-februari), år 2011 inträffade ca 25 procent av olyckorna under vintermånaderna, betydligt lägre än år 2009 (ca 36 procent) och år 2010 (ca 30 procent). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2011 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009-2011, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer.

Figur 2: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009-2011
Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad
Varken år 2010 eller 2011 förekom någon olycka av typen påkörning av fotgängare (år 2009 förekom dock två olyckor med fotgängare inblandade). Den vanligaste olyckstypen år 2011 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning), med 72 inträffade olyckor av typen annan olycka. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning). Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2011 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på olyckstyp.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2011 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2011 var 332 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2010 var antalet 360 personer). Majoriteten (omkring 81 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2011 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2011 var ca 58 procent av de inblandade män (59 procent år 2010). Sett till antalet skadade är fördelningen liknande, år 2011 var knappt 57 procent av de skadade män, medan år 2010 var ca 54 procent av de skadade män. Sett till ålder var gruppen 18-29 år störst med ca 30 procent av de inblandade personerna år 2011 (ca 31 procent år 2010), anmärkningsvärt är att omkring 14 procent av de inblandade personerna var 17 år eller yngre (ca 11 procent år 2010). Omkring 7 procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (i princip oförändrat de tre senaste åren).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2011 efter kön

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Frågor om trafikolycksstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 augusti 2012