Trafikolyckor på Åland 2012

Ett dödsfall i trafiken år 2012

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Underlaget till tabellen sammanstötning med djur härstammar dock från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2012 skadades 38 personer i trafikolyckor på Åland

År 2012 inträffade 251 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 38 personer och 1 person omkom. Jämfört med år 2011 var detta en kraftig ökning i både antalet olyckor och antal skadade. År 2011 var antalet trafikolyckor 207, antalet skadade 30 och 1 omkommen. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2012 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffar i Mariehamn, men även i Jomala och Finström inträffar förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av avsaknad av koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2).

Figur 1: Trafikolyckor på Åland år 2012
Karta som illustrerar var trafikolyckorna inträffat
Omkring 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) inträffar årligen på Åland. Statistiken över sammanstötning med djur baserar sig på statistik från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, då merparten av viltolyckorna inte rapporteras till polisen. En del av viltolyckorna finns dock med i statistiken över trafikolyckor på Åland. År 2012 inträffade 204 sammanstötningar med djur, i dessa skadades en person och i 203 av olyckorna uppstod även egendomsskador (år 2011 inträffade endast 187 sammanstötningar med djur). Tabellen sammanstötning med djur år 2012 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.    

Minskat antal olyckor på vintern

Merparten av olyckorna inträffar normalt under vintermånaderna (december-februari), år 2012 inträffade ca 24 procent av olyckorna under vintermånaderna (25 procent år 2011), betydligt lägre än år 2009-2010 (ca 36 procent respektive ca 30 procent). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2012 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009-2012, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna. 

Figur 2: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009-2012
Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad
År 2012 förekom tre olyckor av typen påkörning av fotgängare (varken år 2010 eller 2011 var någon fotgängare inblandade i en olycka), två av olyckorna skedde på övergångsställe. Den vanligaste olyckstypen år 2012 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 155 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 40 inträffade olyckor. Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2012 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på olyckstyp.     

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2012 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2012 var hela 403 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2011 var antalet 332 personer). Majoriteten (omkring 74 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2012 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2012 var ca 63 procent av de inblandade män (ca 58 procent år 2011). Sett till antalet skadade skiljer sig dock fördelningen åt, år 2012 var drygt 55 procent av de skadade kvinnor (år 2011 var endast ca 43 procent av de skadade kvinnor). Sett till ålder var gruppen 18-29 år störst med ca 31 procent av de inblandade personerna år 2012 (ca 30 procent år 2011), anmärkningsvärt är att omkring 11 procent av de inblandade personerna var 17 år eller yngre (ca 14 procent år 2011). Omkring 5 procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (ca 7 procent år 2011), den omkomne personen fanns i åldersklassen 70 år eller äldre.

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2012 efter kön
En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män
Frågor om trafikolycksstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)     

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 26 augusti 2013