Trafikolyckor på Åland 2016

Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Tabellen sammanstötning med djur innehåller dock statistik från både Polisen och Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2016 avled en person i trafiken på Åland

År 2016 inträffade enligt polisens statistik 346 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 60 personer (varav tre personer allvarligt) och en person omkom. Jämfört med år 2015 var förändringarna små. År 2015 var antalet trafikolyckor 345, antalet skadade 57 (varav en allvarligt) och en omkommen.

Figur 1: Antal olyckor, skadade samt omkomna i trafiken på Åland år 20092016

Antalet olyckor, skadade samt omkomna år 2009-2016

I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2016 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Mariehamn samt Finström och Lemland inträffar förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2).

Figur 2: Trafikolyckorna år 2016:

Källa: Lantmäteriverket

Årligen inträffar mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) på Åland. Vi har valt att redovisa statistiken över sammanstötning med djur med uppgifter dels från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag (då en stor del av viltolyckorna inte rapporteras till polisen) och dels från Polisen. År 2016 inträffade enligt Ålands Ömsesidiga försäkrings bolag 220 sammanstötningar med djur (enligt Polisen 188 sammanstötningar), i dessa skadades tre personer (två enligt Polisen) och ingen person avled. År 2015 inträffade 217 sammanstötningar med djur enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och 206 sammanstötningar enligt Polisen. Tabellen sammanstötning med djur år 2016 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

Ökat antal olyckor på hösten

Merparten av olyckorna inträffar normalt under vintermånaderna (december–februari), år 2016 inträffade ca 27 procent av olyckorna under vintermånaderna (samma andel som år 2015). Under senare år har dock olyckorna allt mer frekvent inträffat på hösten (september–november), år 2016 inträffade en lika stor andel av olyckorna (27 procent) under höstmånaderna (29 procent år 2015). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2016 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009–2016, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna.

Figur 3: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009–2016

Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad år 2009-2016

År 2016 förekom en olycka av typen påkörning av fotgängare på övergångsställe, i denna olycka skadades en person enligt materialet från Polisen. Även en olycka av typen påkörning av fotgängare utanför övergångsställe inträffade år 2016, även i denna olycka skadades en person. Den vanligaste olyckstypen år 2016 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 226 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 66 inträffade olyckor, här förekommer även det största antalet skadade personer med 21 personer. Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2016 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på typ av olycka.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2016 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2016 var hela 469 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2015 var antalet 455 personer). Majoriteten (knappt 80 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 40 procent för grupperna moped, motorcykel, annat motorfordon, cykel samt fotgängare, motsvarande andel för bilister är mindre än nio procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2016 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2016 var drygt 58 procent av de inblandade män (samma andel som år 2015). Andelen skadade skiljer sig dock markant år 2016 då nästan 57 procent av de skadade var kvinnor (år 2015 var endast ca 40 procent av de skadade kvinnor). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med nästan 29 procent av de inblandade personerna år 2016 (ca 23 procent år 2015). Andelen personer under 18 år var år 2016 ungefär tolv procent (samma andel som år 2015). Knappt sju procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (ca tio procent år 2015).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2016 efter kön

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som Excel-filer på vår hemsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax