Trafikolyckor på Åland 2017

Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Tabellen sammanstötning med djur innehåller dock statistik från både Polisen och Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2017 avled fyra personer i trafiken på Åland

År 2017 inträffade enligt polisens statistik 372 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 47 personer (varav tre personer allvarligt) och fyra personer omkom. Jämfört med år 2016 ökade antalet olyckor samt antalet avlidna personer, medan antalet skadade personer minskade. År 2016 var antalet trafikolyckor 346, antalet skadade 60 (varav tre allvarligt) och en omkommen.

Figur 1: Antal olyckor, skadade samt omkomna i trafiken på Åland år 20092017

Ökat antal olyckor år 2017, men minskat antal skadade

I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Mariehamn samt Finström och Lemland inträffar förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2). Färgen på punkterna illustrerar olyckans omfattning; svart = omkomna, orange = allvarlig personskada, blå = personskada och ljusblå = endast egendomsskada.

Figur 2: Trafikolyckorna år 2017

Karta som illustrerar var på Åland trafikolyckorna inträffat år 2017

Årligen inträffar mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) på Åland. Vi har valt att redovisa statistiken över sammanstötning med djur med uppgifter dels från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag (då många av viltolyckorna inte rapporteras till polisen) och dels från Polisen. År 2017 inträffade enligt Ålands Ömsesidiga försäkrings bolag 241 sammanstötningar med djur (enligt Polisen 232 sammanstötningar), i dessa skadades en person (ingen enligt polisens statistik) och ingen person avled. År 2016 inträffade 220 sammanstötningar med djur enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och 188 sammanstötningar enligt Polisen. Tabellen sammanstötning med djur år 2017 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

En liten ökning av antalet olyckor på hösten

På senare år kan en viss koncentration av olyckorna till höstmånaderna skönjas (september–november), år 2017 inträffade ca 30 procent av olyckorna under höstmånaderna (år 2016 var andelen 27 procent). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009–2017, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna. En markant ökning av olyckorna sker även på somrarna vid semestertiderna.

Figur 3: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009–2017

Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad år 2009-2016

År 2017 förekom en olycka av typen påkörning av fotgängare, utanför övergångsställe, i denna olycka skadades en person enligt materialet från Polisen. Den vanligaste olyckstypen år 2017 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 269 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 46 inträffade olyckor, här förekommer även det största antalet skadade personer med 18 personer. Under år 2017 inträffade tre olyckor med dödlig utgång (sammanlagt fyra avlidna personer), dessa olyckor var av typerna olycka i korsning, inget fordon som svänger, mötande trafik, minst ett fordon som svänger samt mötande trafik, frontalkollision. Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2017 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på typ av olycka.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2017 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2017 var hela 473 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2016 var antalet 469 personer). Majoriteten (ca 83 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 75 procent för grupperna moped, cykel samt fotgängare, motsvarande andel för bilister är endast drygt sju procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2017 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2017 var närmare 61 procent av de inblandade män (drygt 58 procent år 2016). Andelen skadade skiljer sig dock lite år 2017 då 55 procent av de skadade var män (år 2016 var endast ca 43 procent av de skadade män). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med drygt 27 procent av de inblandade personerna år 2017 (nästan 29 procent år 2016). Andelen personer under 18 år var år 2017 bara knappt sex procent (nästan tolv procent år 2016). Nästan tio procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (ca sju procent år 2016).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2017 efter kön

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som tabeller på vår hemsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2).

Uppdaterad 13.2.2019, antalet inblandade personer (samt antalet inblandade personer som varit skadade) har reviderats uppåt.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax