Trafikolyckor på Åland 2018

Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom

Uppgifterna i denna publikation baserar sig endast på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Statistiken innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna (till skillnad från den kvartalsvisa publikationen baserad på uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag). I och med att materialet innehåller uppgifter som personskador och hur allvarlig skadan är, kommer uppgifterna om trafikolyckor som kommit till Polisens kännedom med ungefär ett års eftersläpning. Tabellen sammanstötning med djur innehåller dock statistik från både Polisen och Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Ingen förolyckad person i trafiken på Åland år 2018

År 2018 inträffade enligt polisens statistik 435 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 32 personer (varav en person allvarligt). Ingen person omkom i trafiken år 2018. Jämfört med år 2017 ökade antalet olyckor, medan antalet skadade och omkomna personer minskade. År 2017 var antalet trafikolyckor 372, antalet skadade 47 (varav tre allvarligt) och fyra omkomna personer.

Figur 1: Antal olyckor, skadade samt omkomna i trafiken på Åland år 20092018

Ökat antal olyckor år 2018, men minskat antal skadade samt omkomna

I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2018 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Finström och Hammarland inträffade förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2). Färgen på punkterna illustrerar olyckans omfattning; orange = allvarlig personskada, mörkblå = personskada och ljusblå = endast egendomsskada.

Figur 2: Trafikolyckorna år 2018

Karta som illustrerar var på Åland trafikolyckorna inträffat år 2018

Årligen inträffar mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) på Åland, de senaste två åren har det anmälda antalet viltolyckor ökat. Vi har valt att redovisa statistiken över sammanstötning med djur med uppgifter dels från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag (då många av viltolyckorna tidigare inte rapporteras till polisen) och dels från Polisen. De senaste åren tycks anmälningarna till Polisen ha ökat. År 2018 inträffade enligt Ålands Ömsesidiga försäkrings bolag 271 sammanstötningar med djur (enligt Polisen hela 321 sammanstötningar), i dessa sammanstötningar med djur skadades en person. År 2017 inträffade 241 sammanstötningar med djur enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och 232 sammanstötningar enligt Polisen. Tabellen sammanstötning med djur år 2018 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

En liten ökning av antalet olyckor på hösten

På senare år kan en viss koncentration av olyckorna till höstmånaderna skönjas (september–november), år 2018 inträffade ca 34 procent av olyckorna under höstmånaderna (år 2017 var andelen 30 procent). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2018 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009–2018, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna. En markant ökning av olyckorna sker även på somrarna vid semestertiderna.

Figur 3: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009–2018

Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad år 2009-2018

År 2018 förekom en olycka av typen påkörning av fotgängare, på övergångsställe, i denna olycka skadades en person enligt materialet från Polisen (dock inte allvarligt). Den vanligaste olyckstypen år 2018 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 354 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 47 inträffade olyckor, här förekommer även det största antalet skadade personer med elva personer. Under år 2018 inträffade ingen olycka med dödlig utgång. Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2018 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på typ av olycka.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2018 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2018 var 466 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2017 var antalet 473 personer). Majoriteten (ca 83 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 50 procent för grupperna moped, cykel samt fotgängare, motsvarande andel för bilister är endast knappt sex procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2018 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2018 var närmare 58 procent av de inblandade män (knappt 61 procent år 2017). Andelen skadade skiljer sig dock lite då en något högre andel tenderar vara kvinnor. År 2018 var ca 53 procent av de skadade män (år 2017 var ca 55 procent av de skadade män). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med ca 27 procent av de inblandade personerna år 2018 (samma andel som år 2017). Andelen personer under 18 år var år 2018 endast knappt tre procent, mycket lägre än under åren 2009-2017. Nästan tio procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (samma andel som år 2017).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2018 efter kön

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som tabeller på vår hemsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax