Trafikolyckor på Åland 2019

Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom

Uppgifterna i denna webbpublikation baserar sig endast på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Statistiken innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna (till skillnad från den kvartalsvisa publikationen baserad på uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag). I och med att materialet innehåller uppgifter som personskador och hur allvarlig skadan är, kommer uppgifterna om trafikolyckor som kommit till Polisens kännedom med ungefär ett års eftersläpning. Tabellen sammanstötning med djur innehåller dock statistik från både Polisen och Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Tre dödsfall i trafikolyckor på Åland år 2019

År 2019 inträffade enligt polisens statistik 477 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 39 personer (varav fyra person allvarligt). Tre personer förolyckades i trafiken år 2019. Jämfört med år 2018 ökade antalet olyckor, antalet skadade samt antalet omkomna personer. År 2018 var antalet trafikolyckor 435, antalet skadade 32 (varav en allvarligt) och ingen omkommen person.

Figur 1: Antal olyckor, skadade samt omkomna i trafiken på Åland år 20152019

Ökat antal olyckor, antal skadade samt antal omkomna år 2019

I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2019 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Finström, Lemland och Mariehamn inträffade förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2). Färgen på punkterna illustrerar olyckans omfattning; röd = dödsfall, orange = allvarlig personskada, mörkblå = personskada och ljusblå = endast egendomsskada.

Figur 2: Trafikolyckorna år 2019

Karta som illustrerar var på Åland trafikolyckorna inträffat år 2019

Årligen inträffar mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) på Åland, de senaste två åren har det anmälda antalet viltolyckor i Polisens statistik ökat väsentligt (till över 300 per år). Vi har valt att redovisa statistiken över sammanstötning med djur med uppgifter dels från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag (då många av viltolyckorna tidigare inte rapporteras till polisen) och dels från Polisen. År 2019 inträffade enligt Ålands Ömsesidiga försäkrings bolag 258 sammanstötningar med djur (enligt Polisen hela 362 sammanstötningar), i dessa sammanstötningar med djur skadades tre personer (enligt uppgifterna från försäkringsbolaget). År 2018 inträffade 271 sammanstötningar med djur enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag och 321 sammanstötningar enligt Polisen. Tabellen sammanstötning med djur år 2019 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

En liten ökning av antalet olyckor på hösten

På senare år kan en viss koncentration av olyckorna till höstmånaderna skönjas (september–november), år 2019 inträffade ca 37 procent av olyckorna under höstmånaderna (år 2018 var andelen 34 procent). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2019 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009–2019, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar, vilket tyder på att det är den första halkan som ställer till det för bilisterna. En ökning av olyckorna sker ofta även på somrarna vid semestertiderna.

Figur 3: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009–2019

Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad år 2009-2019

År 2019 förekom en olycka av typen påkörning av fotgängare, utanför övergångsställe, i denna olycka omkom en person enligt materialet från Polisen. Dessutom förolyckades två personer i två olyckor av typen avkörning. Den vanligaste olyckstypen år 2019 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning, viltolycka), med 383 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 48 inträffade olyckor, här förekommer även det största antalet skadade personer med 14 personer (två allvarligt skadade, två omkomna). Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2019 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på typ av olycka.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2019 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2019 var 546 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2018 var antalet 466 personer). Majoriteten (ca 83 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade eller omkomna 50 procent för grupperna moped, cykel samt fotgängare, motsvarande andel för bilister är endast knappt sju procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2019 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2019 var ca 58 procent av de inblandade män (samma andel som år 2018). Andelen skadade skiljer sig dock lite då en något högre andel tenderar vara kvinnor. År 2019 var ca 64 procent av de skadade kvinnor (år 2018 var ca 47 procent av de skadade kvinnor). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med ca 21 procent av de inblandade personerna år 2019 (knappt 27 procent år 2018). Andelen personer under 18 år var år 2019 ca sju procent (ca tre procent år 2018). Ungefär nio procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (knappt tio procent år 2018).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2019 efter kön

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som tabeller på vår hemsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax