Trafikolyckor på Åland 2020

Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom

Uppgifterna i denna webbpublikation baserar sig endast på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Statistiken innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna (till skillnad från den kvartalsvisa publikationen baserad på uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag). I och med att materialet innehåller uppgifter som personskador och hur allvarlig skadan är, kommer uppgifterna om trafikolyckor som kommit till Polisens kännedom med ungefär ett års eftersläpning. Tabellen sammanstötning med djur innehåller dock statistik från både Polisen och Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Inga dödsfall i trafiken på Åland år 2020

År 2020 inträffade enligt polisens statistik 509 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 42 personer (ingen person skadades allvarligt). Inga personer förolyckades i trafiken år 2020. Jämfört med år 2019 ökade både antalet olyckor och antalet skadade personer något. År 2019 var antalet trafikolyckor 477, antalet skadade 39 (varav fyra allvarligt) och tre omkomna personer.

Figur 1: Antal olyckor, skadade samt omkomna i trafiken på Åland år 20162020

 

Inga omkomna i trafiken år 2020

I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2020 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Finström, Lemland och Mariehamn inträffade förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2). Färgen på punkterna illustrerar olyckans omfattning; mörkblå = personskada och ljusblå = endast egendomsskada (olyckor som resulterade i allvarlig personskada eller dödsfall inträffade inte år 2020).

Figur 2: Trafikolyckorna år 2020

 

Karta som illustrerar var på Åland trafikolyckorna inträffat år 2020

Majoriteten av trafikolyckorna på Åland är av typen sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor), de senaste åren har det anmälda antalet viltolyckor i Polisens statistik ökat väsentligt (till över 400 per år). Vi har valt att redovisa statistiken över sammanstötning med djur med uppgifter både från Polisen och från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag (då många av viltolyckorna tidigare inte rapporteras till polisen). År 2020 inträffade enligt Polisens statistik hela 416 sammanstötningar med djur (enligt Ålands Ömsesidiga försäkrings bolag 285 sammanstötningar), i dessa sammanstötningar med djur skadades en person (sammanstötning med älg). År 2019 inträffade 362 sammanstötningar med djur enligt Polisens statistik och 258 sammanstötningar med djur enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Tabellen sammanstötning med djur år 2020 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

En liten ökning av antalet olyckor på hösten

På senare år kan en viss koncentration av olyckorna till höstmånaderna skönjas (september–november), år 2020 inträffade ca 36 procent av olyckorna under höstmånaderna (år 2019 var andelen 37 procent). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2020 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen år 2009–2020, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax före medeltemperaturen minskar. De fyra senaste åren har flest trafikolyckor inträffat i oktober månad, majoriteten sammanstötningar med djur. Troligen är det rådjurens rörelsemönster under hösten som bidrar till ökningen i trafikolyckor, en annan orsak kan vara den första halkan vilken förlänger stoppsträckan för bilisterna. En liten ökning av olyckorna sker även på somrarna vid semestertiderna.

Figur 3: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009–2020

 

Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad år 2009-2020

År 2020 förekom en olycka av typen påkörning av fotgängare, utanför övergångsställe, i denna olycka skadades en person enligt materialet från Polisen. Den vanligaste olyckstypen år 2020 var annan olycka (exempelvis viltolycka, olycka vid backning), med 435 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 33 inträffade olyckor, här förekommer även det största antalet skadade personer med 18 personer. Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2020 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på typ av olycka.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2020 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2020 var 565 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2019 var antalet 546 personer). Majoriteten (ca 81 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 33 procent för grupperna motorcykel, moped, cykel samt fotgängare (gäller även traktor samt annat motorfordon), motsvarande andel för bilister är endast drygt fyra procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2020 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2020 var ca 58 procent av de inblandade män (samma andel som år 2018 och 2019). Andelen skadade skiljer sig dock lite då en något högre andel tenderar vara kvinnor. År 2020 var dock nästan 60 procent av de skadade män (år 2019 var endast ca 36 procent av de skadade män). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med ca 26 procent av de inblandade personerna år 2020 (drygt 21 procent år 2019). Andelen personer under 18 år var år 2020 drygt fem procent (ca sju procent år 2019). Knappt sju procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (närmare nio procent år 2019).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2020 efter kön

 

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som tabeller på vår webbsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5)Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2014-2019 (TRS2021:1).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax