Trafikolyckor på Åland 2021

Vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom

Uppgifterna i denna webbpublikation baserar sig endast på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed är troligen antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd underrepresenterade. Statistiken innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktiga i olyckorna (till skillnad från den kvartalsvisa publikationen baserad på uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag). I och med att materialet innehåller uppgifter som personskador och hur allvarlig skadan är, kommer uppgifterna om trafikolyckor som kommit till Polisens kännedom med ungefär ett års eftersläpning. Tabellen sammanstötning med djur innehåller dock statistik från både Polisen och Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

Ett dödsfall i trafiken på Åland år 2021

År 2021 inträffade enligt polisens statistik 634 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 38 personer (en person skadades allvarligt). En person förolyckades till följd av trafikolycka år 2021. Jämfört med år 2020 ökade antalet olyckor, men antalet skadade personer minskade något. År 2020 var antalet trafikolyckor 509, antalet skadade 42 (ingen person skadades allvarligt) och ingen omkommen person.

Figur 1: Antal olyckor, skadade samt omkomna i trafiken på Åland år 20172021

Ett dödsfall i trafiken på Åland år 2021

I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2021 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffade i Jomala, men även i Finström och Lemland inträffade förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av bristfälliga koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2). Färgen på punkterna illustrerar olyckans omfattning; röd = dödsfall, orange = allvarlig personskada, mörkblå = personskada och ljusblå = endast egendomsskada.

Figur 2: Trafikolyckorna år 2021

Karta som illustrerar var på Åland trafikolyckorna inträffat år 2021

Majoriteten av trafikolyckorna på Åland är av typen sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor), de senaste fyra åren har det anmälda antalet viltolyckor i Polisens statistik ökat väsentligt. Vi har valt att redovisa statistiken över sammanstötning med djur med uppgifter både från Polisen och från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag (då många av viltolyckorna tidigare inte rapporteras till polisen). År 2021 inträffade enligt Polisens statistik hela 525 sammanstötningar med djur (enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag 299 sammanstötningar), i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolags statistik en skadad person i dessa djurolyckor. År 2020 inträffade 416 sammanstötningar enligt Polisens statistik och 285 sammanstötningar med djur enligt Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Tabellen sammanstötning med djur år 2021 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

En liten ökning av antalet olyckor på hösten

På senare år kan en viss koncentration av olyckorna till höstmånaderna skönjas (september–november), år 2021 inträffade ca 38 procent av olyckorna under höstmånaderna (år 2020 var andelen 36 procent). I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2021 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras inträffade trafikolyckor efter månad år 2017–2021. Intressant är att antalet olyckor på hösten ofta ökar strax innan medeltemperaturen minskar. De fem senaste åren har flest trafikolyckor inträffat i oktober månad, majoriteten sammanstötningar med djur. Möjligen kan den första halkan vara en bidragande orsak, en annan orsak kan vara jakten på rådjur (rådjursjakt med hund inleds i oktober på Åland). En liten ökning av olyckorna sker ofta även på somrarna vid semestertiderna.

Figur 3: Trafikolyckor på Åland månadsvis år 2017–2021

Diagram som visar antalet trafikolyckor per månad år 2017-2021

År 2021 förekom en olycka av typen påkörning av fotgängare, utanför övergångsställe (i denna olycka skadades en person) och en olycka av typen påkörning av fotgängare, på övergångsställe (även i denna olycka skadades en person). Den vanligaste olyckstypen år 2021 var annan olycka (exempelvis viltolycka, olycka vid backning), med 541 inträffade olyckor av denna typ. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning) med 48 inträffade olyckor, här förekommer även det största antalet skadade personer med 18 personer (samt en förolyckad person). Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2021 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på typ av olycka.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2021 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2021 var 669 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2020 var antalet 565 personer). Majoriteten (ca 81 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor. Av de inblandade personerna överstiger andelen skadade 62 procent för grupperna motorcykel, cykel samt fotgängare, motsvarande andel för passagerarbilister är endast drygt tre procent.

Majoriteten av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2021 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2021 var ca 58 procent av de inblandade män (samma andel som åren 2018–2020). År 2021 var drygt 63 procent av de skadade män (år 2020 var ca 60 procent av de skadade män). Sett till ålder var gruppen 18–29 år störst med drygt 23 procent av de inblandade personerna år 2021 (ca 26 procent år 2020). Andelen personer under 18 år var år 2021 ca fyra procent (ca fem procent år 2020). Drygt sju procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre (samma andel år 2020).

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2021 efter kön

En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

Vissa tidsserier och historisk data finns att tillgå som tabeller på vår webbsida, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. För mer information om trafikolyckorna i Mariehamn finns det två större rapporter publicerade, Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2003-2008 (TRS2009:5)Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2009-2013 (TRS2014:2) samt Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2014-2019 (TRS2021:1).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax