Trafikolyckor på Åland år 2009-2010

Inga omkomna personer i trafiken år 2010

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller information om vägtrafikolyckor och om personer som varit delaktig i olyckorna. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom, därmed kan antalet mindre olyckor med enbart egendomsskada till följd vara underrepresenterade. Underlaget till tabellen sammanstötning med djur härstammar från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag.

År 2010 skadades 28 personer i trafikolyckor på Åland

År 2010 inträffade 203 trafikolyckor på Åland, i dessa olyckor skadades 28 personer men inga personer omkom. År 2009 var antalet trafikolyckor 221, antalet skadade 34 och antalet omkomna en. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2009-2010 efter kommun redovisas trafikolyckorna fördelat på de åländska kommunerna. Flest olyckor inträffar i Mariehamn, men även i Jomala och Finström inträffar förhållandevis mycket olyckor. Kartan nedan illustrerar var på Åland olyckorna har inträffat på basen av koordinater rapporterade av polisen, kompletterat med adressinformation. Det kan klargöras att olycksplatsen ibland är osäker på grund av avsaknad av koordinater samt odetaljerad adressinformation (exempelvis landsväg 2).

Figur 1: Trafikolyckor på Åland år 2010
Karta som illustrerar var trafikolyckorna inträffat

 

Mer än 200 sammanstötningar med djur (exempelvis rådjursolyckor) inträffar årligen på Åland. Statistiken över sammanstötning med djur baserar sig på statistik från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag, då merparten av viltolyckorna inte rapporteras till polisen. En del av viltolyckorna finns dock med i statistiken över trafikolyckor på Åland. År 2010 inträffade 211 sammanstötningar med djur, i dessa skadades två personer och i 209 av olyckorna uppstod även egendomsskador. Tabellen sammanstötning med djur år 2009-2010 efter kommun redovisar olyckorna fördelat på de åländska kommunerna.

 

En tredjedel av olyckorna sker på vintern

Merparten av olyckorna inträffar under vintermånaderna (december-februari), år 2010 inträffade ca 30 procent av olyckorna under vintermånaderna medan motsvarande uppgift år 2009 var ca 36 procent. I tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2009-2010 efter månad redovisas trafikolyckorna fördelat på månaderna. I diagrammet nedan illustreras sammanhanget mellan inträffade trafikolyckor och medeltemperaturen, en viss korrelation mellan kallt väder och trafikolyckor förekommer.

Figur 2: Trafikolyckor och medeltemperatur på Åland månadsvis år 2009-2010
Diagram som visar antalet trafikolyckor samt medeltemperatur per månad

År 2010 förekom ingen olycka av typen påkörning av fotgängare (år 2009 förekom två olyckor med fotgängare inblandade). Den vanligaste olyckstypen både år 2009 och 2010 var annan olycka (exempelvis olycka vid backning), år 2010 inträffade 64 olyckor av typen annan olycka. Den näst vanliga olyckstypen är avkörning (exempelvis dikeskörning). Tabellen antal trafikolyckor, skadade samt döda på Åland år 2009-2010 efter olyckstyp visar trafikolyckorna fördelat på olyckstyp.

I tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2009-2010 efter fordonstyp redovisas antalet inblandade personer i trafikolyckorna efter typen av fordon de färdats i. Observera att dessa uppgifter gäller samtliga inblandade personer, inte enbart de som förorsakat olyckan. År 2010 var 360 personer inblandade i trafikolyckorna som inträffade på Åland (år 2009 var antalet 366 personer). Majoriteten (omkring 76 procent) av de inblandade färdades i passagerarbil. Tabellen illustrerar även hur utsatt den lätta trafiken (moped, motorcykel, cykel och fotgängare) är då det förekommer många skadade trots ett relativt litet antal olyckor.

60 procent av de inblandade är män

Tabellen inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2009-2010 efter kön och ålder redovisar trafikolyckorna fördelat på kön och ålder. År 2010 var 59 procent av de inblandade män (61 procent år 2009). Sett till antalet skadade är fördelningen jämnare, år 2010 var knappt 54 procent av de skadade män, medan år 2009 var ca 53 procent av de skadade kvinnor. Sett till ålder var gruppen 18-29 år störst med ca 31 procent av de inblandade personerna, anmärkningsvärt är att omkring 11 procent av de inblandade personerna är 17 år eller yngre. Omkring 7 procent av de inblandade personerna var 70 år eller äldre.

Figur 3: Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2009-2010 efter kön
En majoritet av de inblandade i trafikolyckorna är män

 

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 december 2011

Frågor om trafikolycksstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)