Trafikolyckor på Åland, kvartal 1 år 2019

Trafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta innehåller denna publicering enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget, och omfattar således endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

13 stycken trafikolyckor med personskador under det första kvartalet 2019

Under det första kvartalet år 2019 inträffade det enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag 13 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland. Detta är en marginell nedgång från det första kvartalet år 2018 då det inträffade 14 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur ökade dock under det första kvartalet 2019 (48 st), jämfört med det första kvartalet 2018 (34 st). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2019

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det första kvartalet 438 st (363 st under motsvarande period år 2018). Ökningen kan till stor del förklaras med olyckor i samband med stormen Alfrida den 2 januari 2019, inte egentliga trafikolyckor men olyckorna finns ändå med i Ömsens material över olyckor då det handlar om vagnskador.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det första kvartalet 2019 var trafikolyckor med förare av personbilar vanligast (295 st), följt av förare av paketbilar med 68 st. Under det första kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (235 st), och är således av den lindrigare arten (personskador förekom dock i två av dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (121 st), och fyra av dessa olyckor förorsakade även personskador.

De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h, under det första kvartalet 2019 var de 182 st till antalet. I endast en av olyckorna under det första kvartalet 2019 var någon av de inblandade alkoholpåverkad.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det första kvartalet 2019 inträffade i Mariehamn (161 st), följt av Jomala (82 st). År 2018 inträffade det 158 st olyckor i Mariehamn under det första kvartalet, och 87 st trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 1 år 2019

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 1 år 2019

Något mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade fem st trafikolyckor som resulterade i personskador under det första kvartalet år 2019, medan fyra olyckor resulterade i personskador under det första kvartalet år 2018 (preliminära uppgifter för perioden 2018–2019).

Ur detta material framgår även att det inte har förolyckats någon i trafiken på Åland under årets första tre månader, däremot har sex personer erhållit personskador, samma antal som under motsvarande period år 2018 (antalet skadade personer sex stycken, inga förolyckade).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax