Trafikolyckor på Åland, kvartal 1 år 2020

Trafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta innehåller denna publicering enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget, och omfattar således endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

13 stycken trafikolyckor med personskador under det första kvartalet 2020

Under det första kvartalet år 2020 inträffade det enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag 13 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland. Detta är en liten nedgång från det första kvartalet år 2019 då det inträffade 16 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur ökade dock marginellt under det första kvartalet 2020 (49 st), jämfört med det första kvartalet 2019 (48 st). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2020

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det första kvartalet 244 st (hela 482 st under motsvarande period år 2019). Minskningen kan till stor del förklaras med ett större antal olyckor i samband med stormen Alfrida den 2 januari 2019. Inte egentliga trafikolyckor men olyckorna finns ändå med i Ömsens material över olyckor då det handlar om vagnskador.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det första kvartalet 2020 var trafikolyckor med förare av personbilar vanligast (182 st), följt av förare av paketbilar med 31 st. Under det första kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (124 st), och är således av den lindrigare arten (personskador förekom dock i två av dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (82 st), och fem av dessa olyckor förorsakade även personskador.

Majoriteten av olyckorna som förorsakade personskador inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h, under det första kvartalet 2020 var de sju till antalet. I ingen av olyckorna under det första kvartalet 2020 var någon av de inblandade alkoholpåverkad enligt underlaget.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det första kvartalet 2020 inträffade i Mariehamn (103 st), följt av Jomala (52 st). År 2019 inträffade det 161 st olyckor i Mariehamn under det första kvartalet, och 82 st trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 1 år 2020

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 1 år 2020

Något mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade nio st trafikolyckor som resulterade i personskador under det första kvartalet år 2020, medan sex olyckor resulterade i personskador under det första kvartalet år 2019 (preliminära uppgifter för perioden 2019–2020).

Ur Polisens material framgår även att det inte har förolyckats någon i trafiken på Åland under årets första tre månader, däremot har elva personer erhållit personskador. Under motsvarande period år 2019 var antalet skadade personer sex stycken, medan inga personer förolyckades.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax