Trafikolyckor på Åland, kvartal 1 år 2021

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

17 stycken trafikolyckor med personskador under det första kvartalet 2021

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 17 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det första kvartalet år 2021. Detta är en liten ökning från det första kvartalet år 2020 då det inträffade 15 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur har också ökat något det första kvartalet 2021 (58 viltolyckor), jämfört med det första kvartalet 2020 (50 viltolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2019–2021

Liten ökning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med kvartal 1 förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det första kvartalet 309 st (jämfört med 274 st under motsvarande period år 2020). 

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det första kvartalet 2021 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (189 olyckor), följt av förare av paketbilar med 53 olyckor. Under det första kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (139 olyckor), och är således av den lindrigare arten (trots det resulterade en olycka i personskada på en sådan plats). Näst vanligast var olyckor på rak väg (117 olyckor), och åtta av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det första kvartalet 2021 inträffade de flesta olyckorna på vägsträckor med högre hastighetsbegränsning, på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h respektive 70 km/h inträffade 55 trafikolyckor vardera.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det första kvartalet 2021 inträffade i Mariehamn (99 olyckor), följt av Jomala (64 olyckor). År 2020 inträffade det 103 olyckor i Mariehamn under det första kvartalet, och 52 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 1 år 2021

Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade tolv trafikolyckor som resulterade i personskador under det första kvartalet år 2021 (preliminära data), medan nio olyckor resulterade i personskador under det första kvartalet år 2020.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under år 2020, och inte heller under de januari-mars månad år 2021. Enligt Polisens statistik drabbades tolv personer av personskador under det första kvartalet år 2021, jämfört med nio skadade personer under det första kvartalet år 2020.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax