Trafikolyckor på Åland, kvartal 1 år 2022

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

Nio stycken trafikolyckor med personskador under det första kvartalet 2022

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det nio stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det första kvartalet år 2022. Detta är en minskning från det första kvartalet år 2021 då det inträffade 21 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med djur (hjortdjur, vildsvin, mårdhundar med mera) minskade det första kvartalet 2022 (44 djurolyckor), jämfört med det första kvartalet 2021 (58 djurolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2020–2022

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det första kvartalet 282 st (jämfört med 309 st under motsvarande period år 2021).

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det första kvartalet 2022 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (183 olyckor), följt av förare av paketbilar med 51 olyckor. Under det första kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (133 olyckor), och är således av den lindrigare arten (ingen personskada förekom i dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (87 olyckor), och fem av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det första kvartalet 2022 inträffade de flesta olyckorna som förorsakade personskador på vägsträckor med relativt låg hastighetsbegränsning. Trafikolyckor som förorsakade personskador inträffade framförallt på vägsträckor med 40 km/h respektive 50 km/h hastighetsbegräsning (tre olyckor vardera), på vägsträckor med 90 km/h hastighetsbegränsning inträffade två olyckor som resulterade i personskada.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det första kvartalet 2022 inträffade i Mariehamn (99 olyckor), följt av Jomala (74 olyckor). Även år 2021 inträffade det 99 olyckor i Mariehamn under det första kvartalet, och 64 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 1 år 2022

Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Mycket mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade endast tre trafikolyckor som resulterade i personskador under det första kvartalet år 2022 (preliminära data), medan tolv olyckor resulterade i personskador under det första kvartalet år 2021.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under det första kvartalet 2022. Under hela året 2021 omkom en person i trafiken, medan ingen person förolyckades i trafiken under år 2020. Enligt Polisens statistik drabbades tre personer av personskador under det första kvartalet 2022, jämfört med tolv skadade personer under det första kvartalet 2021.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax