Trafikolyckor på Åland, kvartal 2 år 2018

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget. Således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

Nio stycken trafikolyckor med personskador under det andra kvartalet 2018

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det under det andra kvartalet år 2018 nio stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland. Detta är en nedgång från det andra kvartalet år 2017 då det inträffade 23 st trafikolyckor som resulterade i personskador. Även antalet olyckor med hjortdjur minskade det andra kvartalet 2018 (43 st), jämfört med det andra kvartalet 2017 (65 st). Klicka här för en Exceltabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2018

Något mindre antal trafikolyckor under andra kvartalet 2018, jämfört med andra kvartalet 2017

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under årets första sex månader 596 st (718 st under motsvarande period år 2017), av dessa resulterade 23 st i personskador (49 st under samma period år 2017). Antalet olyckor med hjortdjur var 75 st under årets första sex månader, jämfört med 114 st under det första halvåret år 2017.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det andra kvartalet 2018 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (187 st), följt av förare av paketbilar med 45 st. Under det andra kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (143 st), och är således av den lindrigare arten (inga personskador förekom i dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (71 st), och två av dessa olyckor förorsakade även personskador.

De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h, under det andra kvartalet 2018 var de 117 st till antalet. I endast två olyckor under det andra kvartalet 2018 var någon av de inblandade alkoholpåverkad.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det andra kvartalet 2018 inträffade i Mariehamn (104 st), följt av Jomala (53 st). År 2017 inträffade det 155 st olyckor i Mariehamn under det andra kvartalet, och 88 st trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 2 år 2018

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 2 år 2018

Något mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade åtta st trafikolyckor som resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2018, medan elva olyckor resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2017 (preliminära uppgifter för perioden 2017–2018).

Ur detta material framgår även att det inte har förolyckats någon i trafiken på Åland under årets första sex månader, däremot har 16 personer erhållit personskador. Under motsvarande period år 2017 var antalet skadade personer 31 st (inga förolyckade).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax