Trafikolyckor på Åland, kvartal 2 år 2019

Trafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta innehåller denna publicering enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget, och omfattar således endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

Under det andra kvartalet 2019 inträffade tio stycken trafikolyckor med personskador

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det andra kvartalet 305 st (361 st under motsvarande period år 2018).  Under det andra kvartalet år 2019 inträffade det tio stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland. Detta är en nedgång från det andra kvartalet år 2018 då det inträffade 15 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur minskade också något under det andra kvartalet 2019 (54 st), jämfört med det andra kvartalet 2018 (59 st). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2019

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det andra kvartalet 2019 var trafikolyckor med förare av personbilar vanligast (225 st), följt av förare av paketbilar med 40 st. Under det andra kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (155 st), och är således av den lindrigare arten (personskador förekom dock i en av dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (102 st), och i fyra av dessa olyckor förekom även personskador.

De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h, under det andra kvartalet 2019 var de 117 st till antalet. I endast en av olyckorna under det andra kvartalet 2019 var någon av de inblandade alkoholpåverkad.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det andra kvartalet 2019 inträffade i Mariehamn (115 st), följt av Jomala (67 st). År 2018 inträffade det 104 st olyckor i Mariehamn under det andra kvartalet, och 53 st trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 2 år 2019

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 2 år 2019

Något mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade sex st trafikolyckor som resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2019, medan åtta olyckor resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2018 (preliminära uppgifter för perioden 2018–2019).

Ur detta material framgår även att det har förolyckats en person i trafiken på Åland under årets första sex månader (i januari), dessutom har 15 personer erhållit personskador, något mindre än under motsvarande period år 2018 (antalet skadade personer 16 stycken, inga förolyckade).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax