Trafikolyckor på Åland, kvartal 2 år 2020

Trafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta innehåller denna publicering enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget, och omfattar således endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

25 trafikolyckor som resulterade i personskada under det andra kvartalet 2020

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det andra kvartalet 303 st (363 st under motsvarande period år 2019). Under det andra kvartalet år 2020 inträffade det 25 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland. Detta är en ökning jämfört med det andra kvartalet år 2019 då det inträffade bara 13 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur ökade även det marginellt under det andra kvartalet 2020 (64 st), jämfört med det andra kvartalet 2019 (59 st). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2020

Ökning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det andra kvartalet 2020 var trafikolyckor med förare av personbilar vanligast (207 st), följt av förare av paketbilar med 35 st. Under det andra kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (145 st), och är således av den lindrigare arten (personskada förekom dock i en av dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (104 st), och hela 14 av dessa olyckor förorsakade även personskador.

Majoriteten av olyckorna som förorsakade personskador inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h, under det andra kvartalet 2020 var de sju till antalet. I två av olyckorna under det andra kvartalet 2020 var någon av de inblandade alkoholpåverkad enligt underlaget.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det andra kvartalet 2020 inträffade i Mariehamn (105 st), följt av Jomala (71 st). År 2019 inträffade det 115 st olyckor i Mariehamn under det andra kvartalet, och 67 st trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Grön cirkel visar positionen för en trafikolycka som endast resulterat i egendomsskador, medan röd cirkel illustrerar positionen för trafikolyckor som resulterat i personskador.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 2 år 2020

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 2 år 2020

Något mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade åtta st trafikolyckor som resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2020, medan sex olyckor resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2019 (preliminära uppgifter för perioden 2019–2020).

Ur Polisens material framgår även att det inte har förolyckats någon i trafiken på Åland under årets första sex månader, däremot har 19 personer erhållit personskador. Under motsvarande period år 2019 var antalet skadade personer 15 stycken, och en förolyckad person i trafiken.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax