Trafikolyckor på Åland, kvartal 2 år 2022

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

Elva stycken trafikolyckor med personskador under det andra kvartalet 2022

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det elva stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det andra kvartalet år 2022. Detta är en minskning från det andra kvartalet år 2021 då det inträffade 14 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med djur (hjortdjur, vildsvin, mårdhundar med mera) minskade det andra kvartalet 2022 (43 djurolyckor), jämfört med det andra kvartalet 2021 (58 djurolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2020–2022Minskning av antalet i trafikolyckor som förorsakade personskador jämfört med förra året

 

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det andra kvartalet 199 st (jämfört med 266 st under motsvarande period år 2021).

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det andra kvartalet 2022 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (147 olyckor), följt av förare av paketbilar med 20 olyckor. Under det andra kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (98 olyckor), och är således av den lindrigare arten (tre olyckor som förorsakade personskada förekom dock på dessa platser). Näst vanligast var olyckor på rak väg (72 olyckor), och fyra av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det andra kvartalet 2022 inträffade de flesta olyckorna som förorsakade personskador på vägsträckor med relativt låg hastighetsbegränsning. En trafikolycka som förorsakade personskada inträffade på vägsträcka med 70 km/h hastighetsbegränsning, resterande trafikolyckor som förorsakade personskador inträffade på vägsträckor med lägre hastighetsbegränsning.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det andra kvartalet 2022 inträffade i Mariehamn (77 olyckor), följt av Jomala (41 olyckor). Även år 2022 inträffade det flest olyckor i Mariehamn under det andra kvartalet (91 trafikolyckor), och 54 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 2 år 2022Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

 

Mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade sju trafikolyckor som resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2022 (preliminära data), medan fem olyckor resulterade i personskador under det andra kvartalet år 2021.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under det första och andra kvartalet 2022. Under hela året 2021 omkom en person i trafiken, medan ingen person förolyckades i trafiken under år 2020. Enligt Polisens statistik drabbades sju personer av personskador under det andra kvartalet 2022, jämfört med fem skadade personer under det andra kvartalet 2021.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax