Trafikolyckor på Åland, kvartal 3 år 2018

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

23 stycken trafikolyckor med personskador under det tredje kvartalet 2018

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 23 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det tredje kvartalet år 2018. Detta är en nedgång från det tredje kvartalet år 2017 då det inträffade 31 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Däremot är antalet olyckor med hjortdjur högre det tredje kvartalet 2018 (71 viltolyckor), jämfört med det tredje kvartalet 2017 (46 viltolyckor). Klicka här för en Exceltabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2018

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under årets första nio månader 998 olyckor (1 005 olyckor under motsvarande period år 2017), av dessa resulterade 46 olyckor i personskador (80 olyckor som resulterade i personskador under samma period år 2017). Antalet olyckor med hjortdjur var 146 olyckor under årets första nio månader, jämfört med 160 viltolyckor under motsvarande period år 2017.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det tredje kvartalet 2018 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (290 olyckor), följt av förare av paketbilar med 52 olyckor. Under det tredje kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (212 olyckor), och är således av den lindrigare arten (inga personskador förekom i dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (135 olyckor), och inte mindre än tolv av dessa olyckor förorsakade även personskador. De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor med låg hastighetsbegränsning, under det tredje kvartalet 2018 inträffade 137 olyckor på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det tredje kvartalet 2018 inträffade i Mariehamn (145 olyckor), följt av Jomala (91 olyckor). År 2017 inträffade det 113 olyckor i Mariehamn under det tredje kvartalet, och 59 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 3 år 2018

Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade fyra trafikolyckor som resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2018, medan fem olyckor resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2017 (preliminära uppgifter för perioden 2017–2018).

Ur detta material framgår även att det inte har förolyckats någon i trafiken på Åland under årets första nio månader, däremot har 20 personer drabbats av personskador. Under motsvarande period år 2017 var antalet skadade personer 35 stycken och antalet förolyckade tre stycken.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax