Trafikolyckor på Åland, kvartal 3 år 2019

Trafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta innehåller denna publicering enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget, och omfattar således endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

Under det tredje kvartalet 2019 inträffade 17 stycken trafikolyckor med personskador

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det tredje kvartalet 295 st (409 st under motsvarande period år 2018). Under det tredje kvartalet år 2019 inträffade det 17 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland. Detta är en nedgång från det tredje kvartalet år 2018 då det inträffade 26 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur minskade också något under det tredje kvartalet 2019 (49 st), jämfört med det tredje kvartalet 2018 (72 st). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2019

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det tredje kvartalet 2019 var trafikolyckor med förare av personbilar vanligast (199 st), följt av förare av paketbilar med 47 st. Under det tredje kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (142 st), och är således av den lindrigare arten (personskador förekom dock i en av dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (106 st), och i hela nio av dessa olyckor förekom även personskador.

De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 50 km/h, under det tredje kvartalet 2019 var de 90 st till antalet. I endast två av olyckorna under det tredje kvartalet 2019 var någon av de inblandade alkoholpåverkad.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det tredje kvartalet 2019 inträffade i Mariehamn (122 st), följt av Jomala (55 st). Under det tredje kvartalet år 2018 inträffade det 145 st olyckor i Mariehamn, och 91 st trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position under det tredje kvartalet år 2019 illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 3 år 2019

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 3 år 2019

Något mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade nio st trafikolyckor som resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2019, medan endast fyra olyckor resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2018 (preliminära uppgifter för perioden 2018–2019).

Ur Polisens statistik framgår även att det har förolyckats två personer i trafiken på Åland under årets första nio månader, dessutom har 24 personer erhållit personskador, något fler än under motsvarande period år 2018 (antalet skadade personer 20 stycken, inga förolyckade).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax