Trafikolyckor på Åland, kvartal 3 år 2020

Trafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta innehåller denna publicering enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget, och omfattar således endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet. Uppgifterna för nuvarande år är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i början av nästa år.

22 trafikolyckor som resulterade i personskada under det tredje kvartalet 2020

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det tredje kvartalet 294 st (388 st under motsvarande period år 2019). Under det tredje kvartalet år 2020 inträffade det 22 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland. Detta är en minskning jämfört med det tredje kvartalet år 2019 då det inträffade 27 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur ökade däremot under det tredje kvartalet 2020 (72 st), jämfört med det tredje kvartalet 2019 (56 st). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2020

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det tredje kvartalet 2020 var trafikolyckor med förare av personbilar vanligast (193 st), följt av förare av paketbilar med 44 st. Under det tredje kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (127 st), och är således av den lindrigare arten (ingen personskada förekom i dessa olyckor). Näst vanligast var olyckor på rak väg (113 st), och elva av dessa olyckor förorsakade även personskador.

Majoriteten av olyckorna som förorsakade personskador inträffade på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var relativt låg, under det tredje kvartalet 2020 inträffade sju olyckor som förorsakade personskador på vägsträckor med 50 km/h och sex olyckor på vägsträckor med 30 km/h. I tre av olyckorna under det tredje kvartalet 2020 var någon av de inblandade alkoholpåverkad enligt underlaget.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det tredje kvartalet 2020 inträffade i Mariehamn (95 st), följt av Jomala (60 st). År 2019 inträffade det 122 st olyckor i Mariehamn under det tredje kvartalet, och 55 st trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Grön cirkel visar positionen för en trafikolycka som endast resulterat i egendomsskador, medan röd cirkel illustrerar positionen för trafikolyckor som resulterat i personskador.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 3 år 2020

Karta som visar trafikolyckornas position kvartal 3 år 2020

Något mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade 14 st trafikolyckor som resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2020, medan nio olyckor resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2019 (preliminära uppgifter för perioden 2019–2020).

Ur Polisens material framgår även att det inte har förolyckats någon i trafiken på Åland under årets första nio månader, däremot har 36 personer erhållit personskador. Under motsvarande period år 2019 var antalet förolyckade personer tre och antalet skadade var 39 personer.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax