Trafikolyckor på Åland, kvartal 3 år 2021

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

20 stycken trafikolyckor med personskador under det tredje kvartalet 2021

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 20 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det tredje kvartalet år 2021. Detta är en nedgång från det tredje kvartalet år 2020 då det inträffade 26 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur har också minskat något det tredje kvartalet 2021 (66 viltolyckor), jämfört med det tredje kvartalet 2020 (72 viltolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2019–2021

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med kvartal 3 förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det andra kvartalet 277 st (jämfört med 300 st under motsvarande period år 2020). Uppgiften för antalet olyckor med personskador har reviderats uppåt något då ett mindre antal olyckor tidigare klassificerats felaktigt.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det tredje kvartalet 2021 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (195 olyckor), följt av förare av paketbilar med 33 olyckor. Under det tredje kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (137 olyckor), och är således av den lindrigare arten (trots det resulterade två olyckor i personskada på en sådan plats). Näst vanligast var olyckor på rak väg (98 olyckor), och sju av dessa olyckor förorsakade även personskador. Sex olyckor som förorsakade personskador inträffade i korsning med förkörsrätt (totalt nio olyckor i korsning med förkörsrätt). Under det tredje kvartalet 2021 inträffade många av olyckorna på vägsträckor med låg hastighetsbegränsning, trafikolyckor som förorsakade personskador inträffade framförallt dels på vägsträckor med 50 km/h hastighetsbegräsning (sex olyckor), områden utan eller med okänd hastighetsbegränsning (fem olyckor) samt på vägsträckor med 70 km/h hastighetsbegränsning (fyra olyckor).

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det tredje kvartalet 2021 inträffade i Mariehamn (99 olyckor), följt av Jomala (56 olyckor). År 2020 inträffade det 95 olyckor i Mariehamn under det tredje kvartalet, och 60 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 3 år 2021

Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade endast tio trafikolyckor som resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2021 (preliminära data), medan 14 olyckor resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2020.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under år 2020, under år 2021 har en person förolyckats i en singelolycka på landsbygden. Enligt Polisens statistik drabbades nio personer av personskador under det tredje kvartalet år 2021, jämfört med 17 skadade personer under det tredje kvartalet år 2020.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax