Trafikolyckor på Åland, kvartal 3 år 2022

Sexton stycken trafikolyckor med personskador under det tredje kvartalet 2022

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 16 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det tredje kvartalet år 2022. Detta är en minskning från det tredje kvartalet år 2021 då det inträffade 20 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med djur (hjortdjur, vildsvin, mårdhundar med mera) minskade det tredje kvartalet 2022 (45 djurolyckor), jämfört med det tredje kvartalet 2021 (66 djurolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2020–2022Minskning av antalet i trafikolyckor som förorsakade personskador jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det tredje kvartalet 245 st (jämfört med 277 st under motsvarande period år 2021).

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det tredje kvartalet 2022 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (158 olyckor), följt av förare av paketbilar med 43 olyckor. Under det tredje kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (131 olyckor), och är således av den lindrigare arten (en olycka som förorsakade personskada förekom dock på dessa platser). Näst vanligast var olyckor på rak väg (74 olyckor), och fyra av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det tredje kvartalet 2022 inträffade de flesta olyckorna som förorsakade personskador på vägsträckor med högre hastighetsbegränsning. En trafikolycka som förorsakade personskada inträffade på vägsträcka med 90 km/h hastighetsbegränsning, och tre olyckor som förorsakade personskador inträffade på vägsträckor med 70 km/h hastighetsbegränsning. Inte mindre än sju trafikolyckor som förorsakade personskador inträffade på plats där det saknades uppgift om hastighetsbegränsning.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det tredje kvartalet 2022 inträffade i Mariehamn (91 olyckor), följt av Jomala (45 olyckor). Även år 2021 inträffade det flest olyckor i Mariehamn under det tredje kvartalet (99 trafikolyckor), och 56 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 3 år 2022Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

Ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade nio trafikolyckor som resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2022 (preliminära data), medan elva olyckor resulterade i personskador under det tredje kvartalet år 2021.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under de första nio månaderna år 2022. Under hela året 2021 omkom en person i trafiken, medan ingen person förolyckades i trafiken under år 2020. Enligt Polisens statistik drabbades tio personer av personskador under det tredje kvartalet 2022, samma antal skadade personer som under det tredje kvartalet 2021.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax