Trafikolyckor på Åland, kvartal 4 år 2018

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

16 stycken trafikolyckor med personskador under det fjärde kvartalet 2018

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 16 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det fjärde kvartalet år 2018. Detta är en nedgång från det fjärde kvartalet år 2017 då det inträffade 23 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Däremot är antalet olyckor med hjortdjur högre det fjärde kvartalet 2018 (106 viltolyckor), jämfört med det fjärde kvartalet 2017 (81 viltolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2018

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade 1 517 trafikolyckor år 2018 (en ökning från år 2017 då antalet var 1 355 trafikolyckor), av dessa resulterade 71 olyckor i personskador (103 olyckor som resulterade i personskador under år 2017). Antalet olyckor med hjortdjur var 271 olyckor under år 2018, jämfört med 241 viltolyckor under år 2017.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det fjärde kvartalet 2018 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (284 olyckor), följt av förare av paketbilar med 62 olyckor. Under det fjärde kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (171 olyckor), och är således av den lindrigare arten (endast en olycka som resulterade i personskada inträffade på en sådan plats). Näst vanligast var olyckor på rak väg (154 olyckor), och åtta av dessa olyckor förorsakade även personskador. De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor med låg hastighetsbegränsning, under det fjärde kvartalet 2018 inträffade 104 olyckor på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 30 km/h.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det fjärde kvartalet 2018 inträffade i Mariehamn (142 olyckor), följt av Jomala (73 olyckor). År 2017 inträffade det 136 olyckor i Mariehamn under det fjärde kvartalet, och 76 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 4 år 2018

Trafikolyckor_karta_K4_2018

Betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade tretton trafikolyckor som resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2018, medan tolv olyckor resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2017 (preliminära uppgifter för perioden 2018).

Ur detta material framgår även att det inte har förolyckats någon i trafiken på Åland under år 2018, däremot har 33 personer drabbats av personskador. Under motsvarande period år 2017 var antalet skadade personer 47 stycken och antalet förolyckade fyra personer (reviderad uppgift).

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax