Trafikolyckor på Åland, kvartal 4 år 2019

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

23 stycken trafikolyckor med personskador under det fjärde kvartalet 2019

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 23 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det fjärde kvartalet år 2019. Detta är en ökning från det fjärde kvartalet år 2018 då det inträffade 16 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur har minskat något det fjärde kvartalet 2019 (95 viltolyckor), jämfört med det fjärde kvartalet 2018 (106 viltolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2019

Ökning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade 1 566 trafikolyckor år 2019 (en ökning från år 2018 då antalet var 1 517 trafikolyckor), av dessa resulterade 79 olyckor i personskador (71 olyckor som resulterade i personskador under år 2018). Antalet olyckor med hjortdjur var 258 olyckor under år 2019, jämfört med 271 viltolyckor under år 2018.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det fjärde kvartalet 2019 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (231 olyckor), följt av förare av paketbilar med 52 olyckor. Under det fjärde kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (142 olyckor), och är således av den lindrigare arten (trots det resulterade fyra olyckor i personskada på en sådan plats). Näst vanligast var olyckor på rak väg (135 olyckor), och 16 av dessa olyckor förorsakade även personskador. De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor med låg hastighetsbegränsning, under det fjärde kvartalet 2019 inträffade 71 olyckor på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 30 km/h.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det fjärde kvartalet 2019 inträffade i Mariehamn (128 olyckor), följt av Jomala (75 olyckor). År 2018 inträffade det 142 olyckor i Mariehamn under det fjärde kvartalet, och 73 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 4 år 2019

Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Betydligt mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade 13 trafikolyckor som resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2019, medan tio olyckor resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2018 (preliminära uppgifter för perioden båda åren).

Ur detta material framgår även att tre personer har förolyckats i trafiken på Åland under år 2019, medan ingen person förolyckades under år 2018. Enligt Polisens statistik drabbades 39 personer av personskador under år 2019, jämfört med 32 skadade personer under år 2018.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax