Trafikolyckor på Åland, kvartal 4 år 2020

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

20 stycken trafikolyckor med personskador under det fjärde kvartalet 2020

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 20 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det fjärde kvartalet år 2020. Detta är en minskning från det fjärde kvartalet år 2019 då det inträffade 23 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur har ökat marginellt det fjärde kvartalet 2020 (99 viltolyckor), jämfört med det fjärde kvartalet 2019 (95 viltolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017–2020

Marginell minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade 1 218 trafikolyckor år 2020 (en väsentlig minskning från år 2019 då antalet var 1 566 trafikolyckor), av dessa resulterade 86 olyckor i personskador (79 olyckor som resulterade i personskador under år 2019). Antalet olyckor med hjortdjur var 285 olyckor under år 2020, jämfört med 258 viltolyckor under år 2019.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det fjärde kvartalet 2020 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (202 olyckor), följt av förare av paketbilar med 66 olyckor. Under det fjärde kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (151 olyckor), och är således av den lindrigare arten (trots det resulterade en olycka i personskada på en sådan plats). Näst vanligast var olyckor på rak väg (127 olyckor), och tio av dessa olyckor förorsakade även personskador. De flesta olyckorna inträffade på vägsträckor med låg hastighetsbegränsning, under det fjärde kvartalet 2019 inträffade 67 olyckor på vägsträckor där hastighetsbegränsningen var 30 km/h.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det fjärde kvartalet 2020 inträffade i Mariehamn (110 olyckor), följt av Jomala (66 olyckor). År 2019 inträffade det 128 olyckor i Mariehamn under det fjärde kvartalet, och 75 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan.Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 4 år 2020

Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Mycket mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade endast tre trafikolyckor som resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2020 (preliminära data), medan 13 olyckor resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2019.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under år 2020, medan tre personer förolyckades i trafiken under år 2019. Enligt Polisens statistik drabbades 34 personer av personskador under år 2019, jämfört med 31 skadade personer under år 2019.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax