Trafikolyckor på Åland, kvartal 4 år 2021

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

Tolv stycken trafikolyckor med personskador under det fjärde kvartalet 2021

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det tolv stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det fjärde kvartalet år 2021. Detta är en minskning från det fjärde kvartalet år 2020 då det inträffade 20 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med hjortdjur ökade det fjärde kvartalet 2021 (117 viltolyckor), jämfört med det fjärde kvartalet 2020 (99 viltolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2019–2021

Minskning av antalet personskador i trafikolyckor jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade 1 203 trafikolyckor år 2021 (en marginell minskning från år 2020 då antalet var 1 218 trafikolyckor), av dessa resulterade 67 olyckor i personskador (93 olyckor som resulterade i personskador under år 2020). Antalet olyckor med hjortdjur var 299 olyckor under år 2021, jämfört med 285 viltolyckor under år 2020.

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det fjärde kvartalet 2021 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (231 olyckor), följt av förare av paketbilar med 56 olyckor. Under det fjärde kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (150 olyckor), och är således av den lindrigare arten (trots det resulterade en olycka i personskada på en sådan plats). Näst vanligast var olyckor på rak väg (138 olyckor), och fem av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det fjärde kvartalet 2021 inträffade olyckorna som förorsakade personskador på vägsträckor med högre hastighetsbegränsning. Trafikolyckor som förorsakade personskador inträffade framförallt på vägsträckor med 50 km/h hastighetsbegräsning (fem olyckor), på vägsträckor med 70 km/h hastighetsbegränsning (tre olyckor) samt på vägsträckor med 90 km/h hastighetsbegränsning (tre olyckor).

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det fjärde kvartalet 2021 inträffade i Mariehamn (119 olyckor), följt av Jomala (75 olyckor). År 2020 inträffade det 110 olyckor i Mariehamn under det fjärde kvartalet, och 66 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 4 år 2021

Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Mycket mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade endast sju trafikolyckor som resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2021 (preliminära data), medan fem olyckor resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2020.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under det fjärde kvartalet 2021. Under hela året 2021 omkom en person i trafiken, medan ingen person förolyckades i trafiken under år 2020. Enligt Polisens statistik drabbades 36 personer av personskador under år 2021, jämfört med 42 skadade personer under år 2020.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax