Trafikolyckor på Åland, kvartal 4 år 2022

Under det fjärde kvartalet 2022 inträffade 18 stycken trafikolyckor med personskador

Enligt uppgifter från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag inträffade det 18 stycken trafikolyckor som resulterade i personskador på Åland under det fjärde kvartalet år 2022. Detta är en ökning från det fjärde kvartalet år 2021 då det inträffade tolv stycken trafikolyckor som resulterade i personskador. Antalet olyckor med djur (hjortdjur, vildsvin, mårdhundar med mera) minskade det fjärde kvartalet 2022 (77 djurolyckor), jämfört med det fjärde kvartalet 2021 (117 djurolyckor). Klicka här för en tabell med trafikolyckorna på Åland kvartalsvist.

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2020–2022Ökning av antalet i trafikolyckor som förorsakade personskador jämfört med förra året

Enligt materialet från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag var antalet olyckor under det fjärde kvartalet 338 st (jämfört med 351 st under motsvarande period år 2021).

Trafikolyckor med personbilar vanligast

Under det fjärde kvartalet 2022 var trafikolyckor förorsakade av förare av personbilar vanligast (236 olyckor), följt av förare av paketbilar med 55 olyckor. Under det fjärde kvartalet inträffade majoriteten av olyckorna på parkeringsplats, torg, gårdsplan, servicestation eller motsvarande (158 olyckor), och är således av den lindrigare arten (ingen av dessa olyckor förorsakade personskada). Näst vanligast var olyckor på rak väg (113 olyckor), och tio av dessa olyckor förorsakade även personskador. Under det fjärde kvartalet 2022 inträffade majoriteten av olyckorna som förorsakade personskador på vägsträckor med lägre hastighetsbegränsning. Fyra trafikolyckor som förorsakade personskada inträffade på vägsträcka med 30 km/h hastighetsbegränsning, och fem olyckor som förorsakade personskador inträffade på vägsträckor med 50 km/h hastighetsbegränsning. Fyra trafikolyckor som förorsakade personskador inträffade på plats där det saknades uppgift om hastighetsbegränsning.

Flest olyckor i Mariehamn

Flest olyckor under det fjärde kvartalet 2022 inträffade i Mariehamn (131 olyckor), följt av Jomala (68 olyckor). Även år 2021 inträffade det flest olyckor i Mariehamn under det fjärde kvartalet (119 trafikolyckor), och 75 trafikolyckor i Jomala. Trafikolyckornas geografiska position illustreras av kartan nedan. Trafikolyckor som enbart resulterat i egendomsskador är färgade med blått, trafikolyckor som även resulterat i personskador är färgade med rött.

Trafikolyckornas geografiska position kvartal 4 år 2022Flest trafikolyckor i Mariehamn och Jomala

Vägtrafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Det material som ligger till huvudsaklig grund för denna publicering har erhållits från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. På grund av detta innehåller denna publicering följaktligen enbart uppgifter om de olyckor som rapporterats till det försäkringsbolaget och således omfattas endast olyckor där minst en av de inblandade är försäkringstagare hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. I och med detta finns det ett mörkertal av olyckor som inte syns i denna uppföljning, sett till Ålands Ömsesidigas försäkringsbolags ställning på den åländska marknaden torde mörkertalet dock vara relativt litet.

Ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen

Statistikcentralen publicerar löpande uppgifter över de trafikolyckor som kommit Polisen till kännedom, och en jämförelse med det materialet indikerar att ett mindre antal trafikolyckor rapporteras till Polisen. Enligt den statistiken inträffade fem trafikolyckor som resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2022 (preliminära data), medan nio olyckor resulterade i personskador under det fjärde kvartalet år 2021.

Ur detta material framgår även att ingen person har förolyckats i trafiken på Åland under år 2022 (preliminärt). Under hela året 2021 omkom en person i trafiken, medan ingen person förolyckades i trafiken under år 2020. Enligt Polisens statistik drabbades sex personer av personskador under det fjärde kvartalet 2022, under det fjärde kvartalet 2021 drabbades elva personer av personskador.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax