Turiststatistik 2004

Övernattningarna på inkvarteringsanläggningarna minskade under år 2004 med 8,4 procent jämfört med 2003. Båtnätterna i gästhamnarna minskade under samma period med 4,6 procent. De inresande till Åland ökade med 11,5 procent totalt sett, beroende på att kryssningsresenärerna ökade med 34,4 procent. De övriga inresande minskade med 1,2 procent under 2004.

Minskning av övernattningarna på alla anläggningstyper
Under år 2004 anlände närmare 224 800 gäster till de inkvarteringsanläggningar som denna rapport omfattar. Dessa gästers totala övernattningar var över 483 100 stycken. Jämfört med 2003 har en minskning om drygt åtta procent av de totala övernattningarna skett. Minskningen har skett inom alla anläggningstyper. Det märktes mest på camping-anläggningarna, där minskningen var 18 procent. Stugbyarnas övernattningar minskade med nio procent och hotellens med tre procent. Minskningen på gästhemmen och pensionaten var två procent. Även år 2003 minskade övernattningarna på alla anläggningstyper.

Nedanstående tabell visar jämförelsen med 2003 på de olika anläggningstyperna enligt gästernas hemland.

<#image Inkvtab1#

Mest svenska övernattningar i stugbyarna och finländska på hotellen
Över 111 400 gäster anlände från Sverige och sammantaget hade de nästan 246 100 övernattningar. Totalt sett har svenskarna den största andelen av övernattningarna, nästan 51 procent, på de åländska anläggningarna 2004. Från Finland anlände totalt över 95 200 gäster och de hade över 186 400 övernattningar. Därmed blev deras andel närmare 39 procent av alla övernattningar. Tyskarna står för den tredje högsta andelen av de totala övernattningarna, drygt tre procent.

Av totalantalet svenska övernattningar som ingår i denna statistik har merparten, 36 procent, under året skett i stugbyar. Finländarna övernattar till största delen, 40 procent, på hotell liksom även de norska och danska gästerna. De tyska gästernas övernattningar skedde till största delen på stugbyanläggningar. År 2003 övernattade de mest på campinganläggningarna.

I genomsnitt stannade gästerna 2,1 nätter. Finländarna stannade 2,0 nätter medan svenskarna övernattade 2,2 nätter. Gäster från övriga länder stannade i genomsnitt 2,8 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 3,5 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,6 nätter.

Övernattningarna ökar från några länder
De finländska övernattningarna minskade på alla anläggningstyper jämfört med 2003. Totalt minskade övernattningarna från Finland med nästan tio procent. Övernattningarna från Sverige ökade på gästhemmen och pensionaten, men minskade på de övriga anläggningstyperna. Totalt sett minskade de svenska övernattningar också med nästan tio procent.

Övernattningar av gäster från övriga länder ökade på gästhemmen/pensionaten och stugbyarna, men minskade på hotellen och campingplatserna. Totalt sett ökade övernattningarna som gästerna från övriga länder stod för med närmare två procent jämfört med 2003. Största ökningen stod de estniska och lettiska övernattningarna för.

Nedanstående bild visar den största förändringen enligt gästernas hemland 2004 jämfört med 2003 förutom finländska och svenska gästers övernattningar. Förändringen är uträknad på anläggningar som har lämnat uppgifter för båda åren.

Figur 1: Förändring av övernattningar 2004 enligt gästernas hemland jämfört med 2003 förutom finländska och svenska gästers övernattningar

<#image Inkv04diag1#

Färre båtnätter jämfört med 2003
Under 2004 noterades närmare 27 400 båtnätter, vilket är en minskning med nästan fem procent jämfört med 2003. Mellan 2002-2003 ökade båtnätterna med tre procent. Minskningen skedde både i skärgården och på fasta Åland. I juli, som har den största andelen övernattningar, noterades en ökning av båtnätterna om drygt två procent jämfört med 2003.

Den största andelen besökare stod de finländska gästerna för, 67 procent av båtnätterna var finländska och 27 procent svenska. Jämfört med 2003 minskade de finländska båtnätterna med nästan fyra procent och de svenska båtnätterna med tre procent.

Kryssningsresenärerna ökade
Inresande till Åland uppgick 2004 till närmare två miljoner personer vilket är den högsta inresandesiffran som noterats sedan 1958. Det är kryssningsresenärerna från Sverige som har dragit upp siffran. Närmare 216 800 personer fler kryssade till Åland under 2004 jämfört med 2003. Ökningen noterades på alla månader förutom september.

För övriga inresande både från Sverige och Finland har en minskning skett. Under året kom även inresande från övriga länder som nu har fått en egen kategori i vår statistik.

Nedanstående tabell visar antal inresande, förändring och andel av inresande 2003-2004

Klicka här.