Uppföljning av trafikolyckor i Mariehamn 2014–2019

Knappt tolv procent av olyckorna resulterar i personskada

Uppföljningen av trafikolyckor i Mariehamn perioden 2014–2019 inkluderar 1 840 trafikolyckor i Mariehamn rapporterade till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag samt till Polisen på Åland. Av dessa olyckor resulterade majoriteten av olyckorna i enbart egendomsskada (1 624 st), 208 av olyckorna resulterade i lindrig personskada och åtta av olyckorna i allvarlig personskada eller dödsfall. Andelen olyckor som resulterade i personskada eller dödsfall är således lite mindre än tolv procent. Fotgängare eller cyklister är inblandade i ungefär 15 procent av alla olyckor som resulterar i personskada.

Rökerirondellen den mest skadedrabbade korsningen

Den korsning som har högst sammanlagd skadevikt är Rökerirondellen (skadevikt 97) där 73 olyckor inträffat, varav åtta med lindrig personskada och resterande 65 med enbart egendomsskada. Även i de fyra tidigare undersökningarna har Rökerirondellen varit bland de mest skadedrabbade korsningarna i Mariehamn. En stark bidragande orsak till detta är den synnerligen stora trafikmängd som dagligen passerar rondellen. Uppskattningsvis passerar mer än 20 000 fordon Rökerirondellen dagligen. Rökerirondellen byggdes om både år 2007 och 2008, varefter både antalet olyckor samt den sammanlagda skadevikten minskat märkbart. Även antalet olyckor som resulterat i personskador har minskat efter ombyggnationen.

Figur 1: Mariehamns mest skadedrabbade korsningar 2014–2019, enligt skadevikt
Not: Sifforna under cirklarna är skadevikten, storleken på cirklarna illustrerar skadevikten. De korsningar som är markerade med blått fanns med bland de mest skadedrabbade korsningarna under perioden 2009–2013. De korsningar som är markerade med rött är nytillkomna korsningar sedan senaste uppföljningen.

Nygatan den mest skadedrabbade gatusträckan

Den vägsträcka som har högst skadevikt per kilometer är Nygatan (skadevikt/km 198,2) där 100 olyckor inträffat, varav majoriteten är olyckor med enbart egendomsskada till följd (97 stycken). Dessutom har även tre olyckor inträffat som resulterade i lindrig personskada. Flest antal olyckor har inträffat på Nygatan (100 stycken) följt av Norragatan (82 stycken), men det handlar då nästan uteslutande om backningsolyckor i samband med parkering vilka enbart resulterar i egendomsskador. Även i föregående uppföljningar av trafikolyckorna i Mariehamn (år 2003–2008, år 2009–2013) var Nygatan den mest skadedrabbade vägsträckan.

Figur 2: Mariehamns mest skadedrabbade vägsträckor 2014–2019, enligt skadevikt/km
Fotnot: Sifforna invid vägsträckorna är skadevikten per kilometer. De vägsträckor som är markerade med blått fanns med bland de mest skadedrabbade vägsträckorna under perioden 2009–2013. De vägsträckor som är markerade med rött är nytillkomna vägsträckor sedan senaste uppföljningen.

Sammanstötning vid backning vanligaste olyckstypen

Den vanligaste typen av olycka i Mariehamn under perioden 2014–2019 var sammanstötning vid backning, som stod för drygt 44 procent av alla trafikolyckorna. Av backningsolyckorna inträffar en stor del på vägsträckor med tvärställda parkeringar (till exempel Nygatan och Norragatan). Andra vanliga olyckstyper är någon form av påkörning bakifrån (ca 15 procent) samt körning rakt fram i korsande körriktningar (ca sex procent).

Bilolyckor vanligast

Bilar (och liknande fordon) är inblandade i ca 90 procent av alla rapporterade trafikolyckor. Av de olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall är olyckor där enbart bilar är inblandade vanligast, och står för ca 51 procent olyckorna. Olyckor med fotgängare inblandade står för ca fem procent av de olyckor som resulterar i personskador eller dödsfall, medan motsvarande siffra för de övriga lätta trafikantgrupperna är: cykel (ca tio procent), moped (drygt 26 procent) och motorcykel (drygt sju procent).

Figur 3: Andelen av olyckor som resulterar i personskada eller dödsfall efter typ

Cirkeldiagram som visar andelen av olyckorna som resulterar i personskada eller dödsfall efter olyckstyp

Notera att olyckorna har klassificerats enligt den ”lättare trafikantgruppen”, en olycka mellan exempelvis en cyklist och en bil är klassad som cyklist. Ett fåtal olyckor inträffar även där bara lätt trafik är inblandad, exempelvis en olycka mellan fotgängare och moped är klassad som fotgängare.

Ombyggnationer

Av de korsningsområden och vägsträckor som varit föremål för ombyggnationer sedan trafiksäkerhetsprogrammet, inträffade åren 2014–2019 endast en trafikolycka som resulterat i allvarliga personskador eller dödsfall, på Sjukhusvägen. År 2014 inträffade en olycka där en cyklist blev påkörd av en bilist vid övergångsstället på Sjukhusvägen, där en person blev allvarligt skadad. Övergångsstället finns med som åtgärdsförslag i trafiksäkerhetsprogrammet (ny refug). Övergångsstället har även varit föremål för säkerhetsuppdateringar vid flertalet tillfällen, bland annat har en ny typ av skyltar som börjar blinka med gult ljus då en fotgängare eller cyklist närmar sig installerats. De övriga trafikolyckorna som resulterade i allvarliga personskador eller dödsfall under perioden 2014–2019 har inträffat på korsningsområden och vägsträckor som inte finns med som åtgärdsförslag i trafiksäkerhetsprogrammet.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax