Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2012

Drygt 800 kvinnor och 1 000 män studerar på Åland

Drygt 1 800 personer studerar vid de åländska läroinrättningarna hösten 2012. Nästan 460 av dem går allmänbildande gymnasieutbildning och drygt 770 grundläggande yrkesutbildning. Högskolan på Åland har 525 studerande och övrig utbildning nästan 50 personer.  Av alla studerande är drygt 800 kvinnor och 1 000 män. Kvinnornas andel har sedan hösten 2011 minskat både inom den allmänbildande gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen. Vid Högskolan på Åland har den manliga majoriteten ökat något jämfört med i fjol.

Av de olika programmen på gymnasienivå har Ålands lyceums studentlinje flest studerande, 459 stycken. Vid Ålands yrkesgymnasium är företagsekonomi för ungdomar det största enskilda programmet med 73 studerande följt av tre program med runt 50 studerande vardera – det samhälleliga och sociala utbildningsprogrammet, kockprogrammet och grundutbildningen sjöfart/vaktman. På Högskolan är sjöfart och maskinteknik de största programmen, båda med över 100 studerande.

Män studerar tekniska ämnen, kvinnor hälsovård

På Yrkesgymnasiet är 43 procent av de studerande kvinnor, men könsfördelningen varierar stort mellan de olika programmen och utbildningsområdena. Nedanstående diagram visar antalet kvinnor och män inom de olika utbildningsområdena dels inom gymnasienivå och övrig utbildning, dels vid Högskolan. På båda nivåer domineras de tekniska utbildningarna av män, medan hälso- och socialvård har en stor majoritet kvinnor. Servicebranscherna har flera manliga än kvinnliga studerande, men både på gymnasienivå och på Högskolan är det sjöfartsprogrammen som domineras av män medan hotell- och restaurangutbildningarna har en kvinnlig övervikt. På gymnasienivå är könsfördelningen jämnast inom det allmänbildande området, där 58 procent är kvinnor, medan Högskolan har största jämvikten mellan könen inom handel- och samhällsvetenskaper med 67 procent kvinnor. På Högskolan är två tredjedelar av alla studerande män.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Männen i majoritet bland de yngre studerande, kvinnorna bland de äldre

Drygt fyra femtedelar av de studerande på gymnasienivå och inom övrig utbildning är yngre än 20 år, men mer än 200 personer är 20 år eller äldre. Det finns flera män än kvinnor i åldrarna upp till 20 år, men inom de högre åldersgrupperna är kvinnorna i majoritet. På Högskolan är hälften av de studerande under 25 år, en fjärdedel mellan 25 och 30 år och en fjärdedel äldre än 30. I alla dessa åldersgrupper finns flera män än kvinnor, men andelen kvinnor är större i de högre åldersklasserna än i de lägre. Ser man endast till de åländska studerande på Högskolan är kvinnorna i majoritet bland de som fyllt 30 år.

Drygt en tiondel av Yrkesgymnasiets studerande kommer från orter utanför Åland

En femtedel av de studerande på Åland, eller 350 personer, hade hemort utanför Åland vid antagningen till studierna. Diagrammet nedan visar att nästan hälften av Högskolans studerande kommer utifrån, medan motsvarande andel på Yrkesgymnasiet och Folkhögskolan ligger runt tio procent. För Folkhögskolans del rör det sig endast om sex studerande, varav fyra kommer från Sverige. Lycéet har också enstaka personer med hemort utanför Åland. Av Yrkesgymnasiets 95 studerande utifrån kommer nästan 80 från Finland och de studerar främst på sjöfarts- samt hotell- och restaurangprogrammen. Av de 13 studerande från Sverige läser alla utom en på sjöfartsprogrammen.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

På Högskolan finns 134 studerande från Sverige och 107 från Finland. Över hälften av svenskarna läser på sjöfartsprogrammet. Också maskinteknik har lockat ett större antal studerande från Sverige. Sjöfart och maskinteknik hör också till de populäraste programmen bland de studerande från Finland, ungefär 25 finländare studerar på vardera programmet. Flest personer med hemort på fastalandet har dock hotell- och restaurangadministration, 34 stycken.

Högskolan har studerande med tidigare utbildning från femton olika länder

Av Högskolans studerande kommer 231 personer, eller 44 procent, från en åländsk utbildning på gymnasienivå. Ytterligare 26 procent kommer från gymnasienivåutbildning i Finland och en lika stor andel har tidigare utbildat sig i Sverige. Därtill kommer enstaka personer med tidigare betyg från olika länder i Europa samt Gambia, Indonesien eller USA. Av personerna med tidigare åländsk utbildning har en tredjedel gått Lycéet och två tredjedelar i någon av de yrkesinriktade läroinrättningarna, framför allt Ålands sjömansskola och Ålands yrkesskola.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns i databaser.

Mera information om statistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax eller Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 3 december 2012