Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2014

Färre studerande i Yrkesgymnasiet och Högskolan

Hösten 2014 har Ålands lyceum 472 studerande, vilket är endast enstaka färre än rekordantalet föregående år. Vid Ålands yrkesgymnasium fortsatte antalet studerande att minska och uppgick till 674, vilket är 33 färre än 2013. Samtidigt ökade Ålands folkhögskola från 47 till 56 elever. Högskolan på Åland har 490 studerande denna termin, en minskning med ungefär 20 jämfört med 2013.

Kvinnlig majoritet i Lycéet, manlig i Yrkesgymnasiet

I Lycéet är 59 procent kvinnor och 41 procent män, medan Yrkesgymnasiet omvänt har 57 procent män och 43 procent kvinnor. Andelarna är ungefär de samma som i fjol. I Folkhögskolan har könsskillnaden minskat betydligt, från 70 procent kvinnor förra läsåret till 57 procent. I Högskolan är nästan två tredjedelar män, vilket är samma andel som i fjol.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt 130 studerande på närvårdarprogrammen

Av utbildningsprogrammen har studentlinjen på Lycéet flest studerande med drygt 470 personer. På Yrkesgymnasiet studerar drygt 130 personer på de olika närvårdarprogrammen och av dem deltar drygt 70 i vuxenutbildning. De största enskilda utbildningsprogrammen på Yrkesgymnasiet är merkonomutbildningen för unga samt kockprogrammet, vilka har 69 studerande vardera. På den nya utbildningen för VVS-montörer är alla 16 platser fyllda.

Jämnast könsfördelning på hotell- och restaurangprogrammen

På gymnasienivå är könsfördelningen jämnast på hotell- och restaurangprogrammen där 56 procent av de som studerar till servitörer är kvinnor och 58 procent av de som ska bli kockar är män. På närvårdarprogrammen är över fyra femtedelar av de studerande kvinnor medan sjöfartsprogrammen i ännu större utsträckning domineras av män. Också på de tekniska programmen är den manliga majoriteten stor. Förutom vårdutbildningarna har merkonomprogrammet för vuxna samt frisörlinjen kvinnodominans med över 90 procent kvinnliga studerande. På Högskolan uppgår de manliga studerande till runt 90 procent på elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och sjöfart, medan kvinnorna är i majoritet på vård (88 procent), företagsekonomi (70 procent) och hospitality management (69 procent).

Sjöfartsutbildning lockar många studerande utifrån 

Lycéet har endast enstaka studerande med hemort utanför Åland, medan Yrkesgymnasiet har 75 stycken, eller 11 procent. Nästan alla kommer från Finland och över hälften går ett sjöfartsprogram. Flest icke-ålänningar på gymnasienivå har kockprogrammet, 16 personer. På Högskolan kommer 45 procent av de studerande utifrån och ungefär lika många är från Finland som från Sverige. Det är främst servicebranscherna som lockar studerande till Åland, vilket illustreras av diagrammet nedan.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt fyra femtedelar av de 16–18-åriga ålänningarna studerar på hemmaplan

Runt 84 procent av de åländska 16–18-åringarna studerar på Åland hösten 2014. Det är en något större andel av männen än av kvinnorna som studerar på hemmaplan i denna ålder. Av 19-åringarna är det betydligt färre som går i skola på Åland, en knapp fjärdedel. Detta visar nedanstående diagram. Kategorin ”studerar inte på Åland” omfattar både personer som studerar på annan ort och personer som inte studerar alls.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Mindre än hälften av Högskolans studerande har avlagt tidigare utbildning på Åland

Nästan 45 procent av Högskolans studerande har avlagt tidigare utbildning på Åland, 30 procent i Finland och 21 procent i Sverige. Av de studerande med åländsk utbildning kommer drygt 70 procent från yrkesutbildning och 30 procent från allmänbildande gymnasieutbildning. Av de som gått tidigare utbildning i Finland kommer 58 procent från yrkesutbildning. Diagrammet nedan visar hur Högskolans studerande fördelar sig på tidigare studieland och, för de med åländsk eller finländsk utbildning, på utbildningstyp.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns i exceltabeller och databaser.

Mera information om statistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax eller Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 10 november 2014.