Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2015

Ålands yrkesgymnasium har 700 studerande

Det studerar ungefär 1 160 personer på gymnasienivå på Åland hösten 2015, vilket är ungefär lika många som 2014. Ålands lyceum har något färre studerande är föregående år, 460 stycken, medan Ålands yrkesgymnasiums 700 studerande är drygt 20 flera än 2014. Högskolan på Åland har 460 studerande, vilket är en minskning med 30. Också Ålands folkhögskolas studerandeantal har minskat jämfört med i fjol, från 56 till 38 personer. Könsfördelningen varierar i de olika skolorna. Jämnast är den i Lycéet där 58 procent är kvinnor. Yrkesgymnasiet har en majoritet av manliga studerande, 62 procent. På Folkhögskolan är två tredjedelar kvinnor, medan Högskolan har en lika stor andel män.

Över 120 närvårdare och runt 70–80 merkonomer och kockar

På Yrkesgymnasiet finns denna höst två nya utbildningsprogram, informations- och kommunikationsteknik samt en gymnasiebaserad integrationsutbildning till servitör. Av alla utbildningsprogram på Yrkesgymnasiet har företagsekonomi- och kockprogrammen flest studerande, runt 70 till 80 vardera, men summerar man antalet studerande på de olika närvårdarprogrammen och –inriktningarna blir de över 120 stycken. På Folkhögskolans NYAlinje går 30 av skolans 38 studerande. Högskolan har flest studerande på maskinteknik och sjöfart, drygt 90 personer på varje.

Traditionell könsfördelning med manlig majoritet inom teknik och kvinnlig inom hälsovård

När det gäller utbildningsområdena är könsfördelningen traditionell både på gymnasienivå och på Högskolan. Det råder stark manlig majoritet inom teknik och klar kvinnlig övervikt inom hälso- och socialvård. Också inom servicebranscherna överväger de manliga studerande där de är i stor majoritet inom sjöfartsutbildningen, medan kvinnorna är flera än männen inom hotell- och restaurangbranschen.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Minskat antal studerande från Sverige på Högskolan

Lycéet har endast enstaka studerande med hemort utanför Åland, medan Yrkesgymnasiet har närmare 70 stycken och 60 av dem kommer från Finland. Det är främst sjöfartsprogrammen som lockar studerande utifrån, men också kockprogrammet har över tio studerande med hemort utanför Åland. På Högskolan är 56 procent av de studerande ålänningar, 25 procent från fastalandet och 18 procent från Sverige. Det finns finländare på alla utbildningsprogram på Högskolan, flest på hospitality management och maskinteknik där de är nästan 40 på vardera program. Av de dryga 80 studerande från Sverige går 55 på sjöfartsprogrammet.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Mellan år 2005 och 2012 ökade de studerande utifrån stadigt i Högskolan, men sedan dess har antalet gått ner varje år vilket nedanstående diagram visar. Det är de studerande från Sverige som blivit färre, en minskning från drygt 130 personer 2012 till just över 80 hösten 2015. Sjöfartsprogrammet har ändå en något större andel studerande från Sverige 2015 (57 procent) än 2012 (55 procent).

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Drygt 70 procent av de sökande till Yrkesgymnasiet antogs

Diagrammet nedan visar hur stor andel av de som sökte till de olika skolorna under sommaren 2015 som antogs till hösten. Lycéet antog 93 procent av de sökande, Yrkesgymnasiet 73 procent och Högskolan 60 procent. Att Folkhögskolan antagit flera personer än de sökande, eller 105 procent, beror på att uppgiften om sökande gäller endast de som sökt till skolan som första alternativ medan uppgiften om antagna omfattar också personer som haft utbildningen som andra eller tredje alternativ. På Yrkesgymnasiet var det flest sökande per studieplats, 2,4 personer, på vuxenprogrammet för närvårdare. Till Högskolan konkurrerade 2,1 personer om varje studieplats totalt sett och flest sökande per plats, 3,5 personer, var det till företagsekonomiprogrammet.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Hela meddelandet, som bland annat innehåller uppgifter om de studerandes ålder, språkstudier, datortäthet, studieuppehåll och de högskolestuderandes tidigare utbildning, kan du läsa här.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns också i exceltabeller och databaser.

Mera information om statistiken ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

 Publicerad 10 november 2015