Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2018

Drygt fyra femtedelar av de åländska 16–18-åringarna studerar på Åland

Drygt 1 000 personer studerar på gymnasienivå på Åland hösten 2018. Av dem går nästan 430 på Ålands lyceum och knappt 630 på Ålands yrkesgymnasium. Inom den åländska högskoleutbildningen vid Högskolan på Åland studerar 455 personer och inom övrig utbildning på Ålands folkhögskola finns nästan 80 studerande. Lycéet har kvinnlig majoritet bland de studerande med 56 procent kvinnor och 44 procent män, medan männen överväger på Yrkesgymnasiet med 58 procent män och 42 procent kvinnor. På Högskolan är könsfördelningen 60 procent män och 40 procent kvinnor. Folkhögskolan har den största könsskillnaden med 63 procent kvinnor och 37 procent män.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Endast kvinnor studerar till frisör, endast män till VVS-montör

Över 100 personer studerar på närvårdarprogrammet samt specialiceringsprogrammen för närvårdare på Yrkesgymnasiet. Sjöfartsprogrammen på gymnasienivå har drygt 80 studerande och över 70 personer utbildar sig till merkonomer. På den nya integrationsutbildningen till kock går 13 personer och ytterligare närmare 50 personer utbildar sig till detta yrke. Också den grundläggande yrkesutbildningen till sociokant har över 50 studerande. Könsfördelningen varierar på de olika utbildningsprogrammen och åtta program på Yrkesgymnasiet har ettdera endast kvinnliga eller endast manliga studerande. Till dem hör frisörprogrammen samt vuxenutbildningen till merkonom där alla studerande är kvinnor samt programmet för VVS-montörer där alla är män.

Minskat antal studerande vid Yrkesgymnasiet

Yrkesgymnasiet har sedan starten 2011 minskat antalet studerande från drygt 800 till knappt 630 hösten 2018 och kvinnorna står för två tredjedelar av minskningen. Under samma period har Lycéet haft runt 450 studerande per år och höstens siffra, knappt 430 personer, är periodens lägsta. Detta kan bero på att årskullarna i åldern 17–19 år var något mindre efter 2014 än under perioden 2011 till 2014. Dessutom har de studerande med hemort utanför Åland blivit färre på Yrkesgymnasiet sedan 2011 då de var över 90 personer mot 55 stycken denna höst. Folkhögskolan har det högsta studerandeantalet hittills detta sekel, vilket delvis beror på den tillfälliga distansutbildningen för blivande guider som går detta läsår och har 23 deltagare.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Flest studerande utifrån inom utbildningsområdet tjänster på Högskolan

Det utbildningsprogram som har flest studerande på Högskolan är företagsekonomi med nästan 100 personer. Därefter följer maskinteknik och hospitality management med mellan 75 och 80 studerande vardera. Om man ser på utbildningsområden har tjänstebranschen och det tekniska området flest studerande, eller runt 120 personer inom respektive område. Tjänstebranschen omfattar såväl sjöfart som hospitality management och är det område som har den största andelen studerande med hemort utanför Åland, nästan 66 procent. Ungefär 40 procent kommer från Finland och 25 procent från Sverige. Inom det tekniska utbildningsområdet kommer närmare 40 procent av de studerande utifrån och den största andelen av dem är från Finland. Drygt en tredjedel av alla studerande på Högskolan kommer från orter utanför Åland, eller ungefär 50 personer från Sverige och drygt 110 från Finland. Antalet har dock minskat varje år sedan 2012 då de studerande utifrån uppgick till nästan 250 personer.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Åtta procent av de åländska 20–24-åringarna studerar vid Högskolan på Åland

Ungefär 85 procent av de åländska 16–18-åringarna studerar på Åland denna höst. Drygt hälften av kvinnorna i denna åldersgrupp går på Lycéets allmänbildande gymnasieutbildning och en knapp tredjedel går en grundläggande yrkesutbildning på Yrkesgymnasiet. Av männen i samma ålder går 35 procent på Lycéet och 47 procent på Yrkesgymnasiet. När det gäller de åländska 19-åringarna finns 30 procent inom den åländska utbildningen. Närmare en femtedel av 19-åringarna går på Yrkesgymnasiet, under en tiondel går på Lycéet och runt fem procent studerar vid Högskolan och här skiljer sig inte andelarna nämnvärt mellan kvinnorna och männen. I åldrarna över 19 år är det betydligt mindre andelar av ålänningarna som finns inom den åländska utbildningen, men åtta procent av 20–24-åringarna och fem procent av 25–29-åringarna studerar på Högskolan.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten ovanför diagrammet.

Hela statistikmeddelandet, som bland annat innehåller uppgifter om de studerandes ålder, hemort, utbildningsområden, språkstudier och studieuppehåll, antagningen till skolorna, de högskolestuderandes tidigare utbildning samt jämförelser med tidigare år, finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Mera utförlig statistik och tidsserier finns också i exceltabeller och databaser på ÅSUBs hemsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax