Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2021

På Ålands lyceum studerar strax över 430 personer hösten 2021 och 645 på Ålands yrkesgymnasium. På Lycéet är 56 procent kvinnor och 44 procent män, medan Yrkesgymnasiet har omvänd könsfördelning med 44 procent kvinnor och 56 procent män. Vid Högskolan på Åland studerar 485 personer varav 58 procent är män. På Ålands folkhögskola finns 45 studerande och där är kvinnorna i majoritet med 62 procent. Totalt studerar drygt 1 600 personer på olika nivåer inom den åländska utbildningen efter grundskolenivå.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Ojämn könsfördelning inom flera utbildningsområden på gymnasienivå

För att få en mer sammanfattande bild av utbildningarna på gymnasienivå har dessa klassificerats efter utbildningsområden. Dessa områden bygger på den internationella utbildningsklassificeringen, ISCED.

Den allmänbildande utbildningen, vilken omfattar Ålands lyceum, är det största utbildningsområdet med 40 procent av alla studerande på gymnasienivå. Därefter kommer området tjänster (vilket bland annat omfattar utbildningen till frisör, kock samt sjöfartsprogrammen) och teknisk utbildning, båda med en andel på runt 17 procent. Det minsta utbildningsområdet är övrigt där enbart yrkesträningsprogrammet ingår.

Ungefär nio av tio som läser en utbildning inom området hälsovård och välfärd samt det pedagogiska området är kvinnor. Könsfördelningen är närmast den motsatta inom det tekniska området samt databehandling och kommunikation. Fördelningen mellan könen är som jämnast inom den allmänbildande utbildningen och området övrigt.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet studerande utifrån på Yrkesgymnasiet har minskat kraftigt sedan 2011

Huvuddelen av de studerande på gymnasienivå som kommer utifrån läser på Ålands yrkesgymnasium. Dessa uppgick till 23 studerande hösten 2021, mot 7 på Ålands lyceum. För bara tio år sedan var antalet som kom utifrån för att studera på Yrkesgymnasiet nästan 100 personer. Minskningen har framför allt skett inom utbildningsområdet tjänstebranschen. På Ålands lyceum har antalet med hemort utanför Åland pendlat mellan två och sju personer under samma tio års period.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Vid Högskolan på Åland studerar flest på företagsekonomiprogrammet

Flest studerar inom företagsekonomiprogrammet vid Högskolan på Åland hösten 2021 medan antalet studerande på elektroteknikprogrammet är lägst.

Inom alla tekniskt inriktade program, informationsteknik och utbildningen till sjökapten är en överväldigande del män, medan kvinnorna är i majoritet på resten av programmen. Jämnast är fördelningen inom hospitality management med 62 procent kvinnor och 38 procent män.

Huvuddelen av de studerande på sjökaptensutbildningen, eller 81 procent, utgörs av personer med annan hemort än Åland. Nästan alla som kommer utifrån för att studera på Högskolan är från Finland eller Sverige. Uppgifterna gäller hemorten vid antagning till studierna.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Kvinnorna dominerar bland de som är 30 år eller äldre vid Högskolan på Åland

Huvuddelen av de studerande vid Högskolan är mellan 20 och 24 år eller 30 år eller äldre. I den sistnämnda åldersgruppen är kvinnorna fler än än männen, medan förhållandet är det omvända för resterande åldersgrupper. I jämförelse med 2010 har medelåldern på Högskolan ökat från 26,9 år till 28,8 år. Ökningen beror i huvudsak på att antalet studerande som är 30 år eller äldre har blivit fler, samtidigt som antalet 20 till 24 åringar har minskat.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Flest studerar på NYAlinjen vid Ålands folkhögskola

Vid Ålands folkhögskola studerar flest på NYAlinjen hösten 2021, vilket står för Nyskapande, Yrkesorienterande och Annorlunda. Förutom NYAlinjen studerar även 6 personer naturfoto och 18 personer på hantverkslinjen.

Huvuddelen av de studerande på hantverkslinjen är kvinnor och på NYAlinjen är majoriteten män. Enbart utbildningen i naturfoto har studerande med hemort utanför Åland och samtliga är från Sverige.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om utbildningen efter grundskolan på Åland finns här

Statistikmeddelandet om utbildningen efter grundskolan på Åland finns att tillgå i pdf-format nedan. I meddelandet presenteras utförligare uppgifter och även ämnen som de studerandes språkstudier, antagningen till skolorna och de högskolestuderandes tidigare utbildning behandlas.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax