Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2022

I jämförelse med föregående år ökar antalet studerande på Yrkesgymnasiet, från 645 personer hösten 2021 till 713 personer hösten 2022. Ökningen beror framför allt på de 69 studerande som påbörjar det nyinrättade utbildningsprogrammet Grit:lab aktuell höst. Nästan 60 procent av de studerande på Yrkesgymnasiet är män. Antalet studerande på Ålands lyceum är med sina 440 studerande ungefär i nivå med året innan, tillskottet blev endast sju personer hösten 2022. På Ålands lyceum är kvinnorna i majoritet med ett övertag på nästan 13 procentenheter. Hösten 2022 har Högskolan på Åland 473 studerande, vilket är 12 färre än förra året. Andelen manliga studerande vid Högskolan uppgår till drygt 55 procent. Folkhögskolan har 24 studerande hösten 2022, drygt 20 färre än året innan och lägst hittills på 2000-talet. Cirka 54 procent av de studerande på Folkhögskolan är kvinnor och samtliga kommer från Åland.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Något jämnare könsfördelning över tid inom vissa utbildningsområden på gymnasienivå

För att få en mer sammanfattande bild av utbildningarna på gymnasienivå har dessa klassificerats efter utbildningsområden som bygger på den internationella utbildningsklassificeringen, ISCED.

Den allmänbildande utbildningen, vilken omfattar Ålands lyceum, är det största utbildningsområdet med nästan 40 procent av alla studerande på gymnasienivå. Därefter kommer tjänstebranschen och teknisk utbildning, båda med en andel på strax över 16 procent. Det minsta utbildningsområdet är övrigt, vilket enbart omfattar yrkesträningsprogrammet.

Över 80 procent av de som läser en utbildning inom området hälsovård och välfärd samt det pedagogiska området är kvinnor. Könsfördelningen är närmast den motsatta inom det tekniska området samt databehandling och kommunikation. Fördelningen mellan könen är som jämnast inom den allmänbildande utbildningen och området övrigt. De enda någorlunda tydliga trendmässiga resultat gällande områdenas könsfördelning de senaste tio åren är att kvinnornas andel har ökat något inom både det tekniska området samt databehandling och kommunikation.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Språkstudier vanligare bland kvinnorna

Bland de studerande på gymnasienivå läser nio av tio engelska och nästan hälften finska. På Ålands lyceum är engelska obligatoriskt för alla utom ämnesstuderande, varför andelen engelskstuderande är nära 100 procent. På Ålands yrkesgymnasium är samma andel 85 procent. Därefter är finska störst på båda skolor. Det enda språk förutom engelska och finska som läses på Yrkesgymnasiet är spanska. På Lycéet läser de studerande även tyska, franska och ryska

Drygt hälften av de studerande läser två av dessa språk hösten 2022, vilket är en nedgång med ungefär tio procentenheter från året innan. Andelen som läser ett språk har i stället ökat med tio procentenheter och uppgår till 28 procent aktuell höst. Drygt 10 procent av de studerande läser tre eller fler språk och 9 procent läser inte något språk alls. Bland de som läser två språk eller fler är kvinnorna i majoritet, medan männen utgör flertalet bland de som läser ett eller inget språk alls. I princip alla studerande som läser ett eller inget språk återfinns på Ålands yrkesgymnasium medan de som läser tre eller fler språk nästan uteslutande går på Ålands lyceum.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Mer varierad härkomst bland studerande utifrån

Över hälften av de åländska studerande på gymnasienivå kommer från landsbygden, nästan 40 procent från Mariehamn och 5 procent från skärgården. Till skillnad från året innan utgör de studerande utifrån inte bara av personer från Finland eller Sverige, utan även länder som Brasilien, Ryssland och USA. Hösten 2022 utgör drygt 70 procent av de studerande utifrån av individer från Finland eller Sverige och nästan 30 procent från något annat land. Nästan samtliga från den senare kategorin studerar på programmet Grit:lab.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Flest studerande utifrån på sjökaptensutbildningen vid Högskolan

Likt förra året återfinns flest studerande inom företagsekonomiprogrammet vid Högskolan på Åland, medan antalet är lägst på utbildningen till sjökapten.

På alla program är könsfördelningen relativt ojämn. Inom alla tekniskt inriktade program, informationsteknik och utbildningen till sjökapten är större delen av de studerande män, medan kvinnorna är i majoritet inom övriga program. Fördelningen är jämnast på utbildningsprogrammet företagsekonomi där två tredjedelar av de studerande är kvinnor.

Precis som på gymnasienivå lockar utbildning inom sjöfart flest studerande utifrån. Huvuddelen av de studerande på sjökaptensutbildningen, eller 80 procent, utgörs av personer med annan hemort än Åland. Nästan alla som kommer utifrån för att studera på Högskolan är från Finland eller Sverige. Uppgifterna gäller hemorten vid antagning till studierna.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Studerande som är 30 år eller äldre är för första gången i majoritet

Huvuddelen av de studerande vid Högskolan är mellan 20 och 24 år eller 30 år eller äldre. Kvinnorna är i majoritet bland de som är yngst (19 år) och de som är äldst (30+ år) medan förhållandet är det omvända för resterande två åldersgrupper. I jämförelse med 2010 har medelåldern på Högskolan ökat från 26,9 år till 29,4. Ökningen beror i huvudsak på att studerande som är 30 år eller äldre har blivit fler samtidigt som 20- till 24-åringar blivit färre. Hösten 2022 är dessutom de förstnämnda för första gången fler än de sistnämnda.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Rekordlågt antal studerande på Ålands folkhögskola

Hösten 2022 studerar 14 personer på NYAlinjen, vilket står för Nyskapande, Yrkesorienterande och Annorlunda. Förutom NYAlinjen studerar även tio personer totalt på hantverkslinjens två olika nivåer, grund och fördjupning. Antalet studerande är lägre både på NYAlinjen och hantverkslinjen i jämförelse med året innan. Linjen friluftsliv och skärgård skulle ha startats upp aktuell höst men antalet sökande var för lågt.

Alla studerande på hantverkslinjen är kvinnor och på NYAlinjen är majoriteten män. Bland de studerande är 9 från Mariehamn och 15 från landsbygden. Nästan 60 procent är 19 år eller yngre och samtliga av dessa läser på NYAlinjen.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Mer statistik om utbildningen efter grundskolan på Åland finns här

Statistikmeddelandet om utbildningen efter grundskolan på Åland finns att tillgå i pdf-format nedan. I meddelandet presenteras utförligare uppgifter och även ämnen som de studerandes modersmål, antagningen till skolorna och de högskolestuderandes tidigare utbildning behandlas.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax